banner red

Så vässar vi skolan- SKL

Många kommuner och skolor arbetar redan med mycket av det att utveckla lärarrollen och att stärka skolans styrning och ledning. Mycket tyder på att ett ökat samarbete inom skolan och mellan skolan, förvaltning och politiken är nyckeln till en bättre skola och bättre resultat.

https://skl.se/tjanster/omskl/vivassarvalfarden/utmaningarforvalfarden/skolan.7464.html