banner red

Förebyggande insatser till barnet när föräldern har en psykisk sjukdom

Det här faktabladet summerar resultat från en systematisk översikt av översikter som undersöker om förebyggande insatser till familjer med psykisk sjukdom kan förbättra barnens psykiska hälsa och stärka skyddande faktorer.

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/forebyggande-insatser-till-barnet-nar-foraldern-har-en-psykisk-sjukdom/