banner red

Nyheter från Attention Stockholms Län

Stockholms läns landsting går med vinst

De senaste tio åren har landstinget visat positiva resultat före omställningskostnader. En ekonomi i balans är viktigt för den långsiktiga utvecklingen och skapar utrymme för prioriterade och nödvändiga investeringar. För de kommande åren kommer den totala kostnadsutvecklingen att påverkas av den omfattande utbyggnaden och upprustningen av infrastrukturen i hälso- och sjukvården...

Dålig kunskap om psykisk ohälsa ökar risken för diskriminering

Kunskapen om psykisk ohälsa brister i landets kommuner. Endast en tredjedel har ett handlingsprogram inom socialtjänsten mot diskriminering som omfattar psykisk funktionsnedsättning och i drygt hälften av kommunerna har socialtjänstpersonal fått kompetensutveckling kring bemötande kopplat till psykisk funktionsnedsättning. Det visar en kartläggning utförd av Nationell samverkan för...

PR Vård Barnmottagning- ny mottagning utan remisstvång

Vi välkomnar barn och ungdomar upp till 17 år boende i Stockholms län. Hos oss bokar du tid utan remiss. Våra läkare träffar du utifrån frågor om tillväxt, astma och allergi, problem med magen, huvudvärk eller något annat som bekymrar. Vi har även tre specialuppdrag: utreda och behandla barn och ungdomar med misstänkt ADHD, behandla barn och ungdom med överviktsproblematik samt...

”Att ta bort tvångsåtgärder helt tror jag är farligt för ungdomarna”

– Det finns en del tvång som är onödigt men det finns också en del som är absolut nödvändigt, säger Pär Höglund, ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri och organisationsforskare, när vi ses några timmar innan han ska jobba natt på slutenvårdsavdelningen inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm....

Projekt Småsyskon är en studie av barns tidiga utveckling- KI och Uppsala universitet

Målet med Projekt Småsyskon är att förbättra kunskapen om den tidiga utvecklingen hos barn som får autismspektrumtillstånd, språkstörning eller ADHD. Med studien hoppas vi kunna bidra till utvecklingen av nya behandlingsinsatser som kan sättas in tidigare och som är bättre anpassade till de olika tillstånden. http://www.smasyskon.se/sv/start.php?lang=sv

Dyskalkyli – Vad är det och hur går en utredning till?- Uppsala universitet

De senaste åren har begreppet dyskalkyli blivit allt vanligare inom skolvärlden, och trots detta har jag och mina studiekamrater inte mött någon infromation om denna diagnos under vår lärarutbildning. I framtiden kommer vi troligtvis undervisa elever som fått denna diagnos, och det är därför viktigt att vi får en insikt i vad diagnosen innebär, för att kunna avgöra vilka slags...

Sluta vara så himla luddig

Det kan de neurotypiska lära sig av aspergare. Den 24 april 1997 fyllde Andreas Brunnström 17 år. Framåt eftermiddagen skulle han och familjen ut och äta middag. Men först skulle han klara av ett viktigt möte.Efteråt skulle han beskriva det som om det var då livet började. På mötet fick han diagnosen asperger – och saker och ting föll på plats....

Webbkursen Scope - tidigare koll på Asperger

När man har fått en diagnos inom autismspektrumet kan man ha en hel del funderingar om vad det egentligen betyder. Vad är ASD? Vad är autism? Asperger? Vad betyder det för mig? Vissa känner sig lättade, andra känner sig ledsna eller bryr sig kanske inte alls. Men om man vill veta mer och kanske ställa frågor, är det viktigt att få bra och korrekt information. Och det är inte...

Debattartikel från Handikappförbunden

För att vi på riktigt ska få ett samhälle för alla, måste man tänka om i samhällsbygget och redan i planeringsstadiet utgå ifrån principen om universell utformning, det vill säga att människor är olika och har olika behov, skriver Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbunden. http://www.metro.se/artikel/vi-har-alla-rätt-till-ett-samhälle-som-fungerar

Ny barnläkarmottagning öppnar på Östermalm

Snart kan du få en läkartid åt ditt barn på Brahegatan. I och med det kommer hälften av innerstans barn- och ungdomsmedicinska mottagningar att finnas på Östermalm. Förutom att erbjuda akut och planerad vård för barn och unga i åldern 0-17 år kommer Stockholm kids ha lika stort fokus på psykisk ohälsa och neuropsykiatri. – I dag är det långa köer för att träffa en...

Stor otydlighet i samverkan kring elever med funktionsnedsättning

En ny rapport om samverkansmötena kring elever med funktionsnedsättning visar att det sällan handlar om riktig samverkan. Den samverkan som finns mellan specialpedagoger, vårdnadshavare och skolor präglas av en otydlighet när det gäller bland annat uppdrag, syfte, språkbruk och styrning. http://www.forskning.se/2017/01/09/stor-otydlighet-i-samverkan-kring-elever-med-funktionsnedsattning/

Utökat stöd för barn och ungdomar med autism på Habiliteringscentrum i Södertälje

Habiliteringcentrum i Södertälje har fått ett utökat vårdavtal för barn med autismspektrumtillstånd (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/utokat-stod-for-barn-och-ungdomar-med-autism-pa-habiliteringscentrum-i-sodertalje

Hjälpmedelspolicy för Stockholms läns landsting

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i samråd med brukarorganisationer reviderat Stockholms läns landstings hjälpmedelspolicy. Hjälpmedelspolicyn är den policy som regelverket för hjälpmedelsförskrivning, Hjälpmedelsguiden, bygger på. http://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/hjalpmedelsguiden/start/om-hjalpmedelsguiden/hjalpmedelspolicyn/

Samtalsgrupp för barn med NPF- Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention söker deltagare till grupp för barn med NPF Barns röst är ett arvsfondsprojekt som riktar sig till barn med NPF. Som ett led i projektet ska ett studiecirkelmaterial för hur en kan leda grupper för barn med NPF tas fram. Under våren kommer därför en grupp bestående av barn med NPF träffas för att testa och påverka innehåll och upplägg i...

Skärpt lag öppnar för bättre arbetsmiljö för alla

Arbetet med att skapa mer inkluderande och tillgängliga arbetsplatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar kan skapa bättre arbetsmiljö för hela arbetslaget och minska risken för sjukskrivningar. Lagskärpningen av diskrimineringslagen efter årsskiftet ger ett gyllene tillfälle att lyfta arbetsmiljöfrågorna....

Suicidprevention 2016. En lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord

I Suicidprevention 2016 sammanfattas det suicidpreventiva arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten, andra berörda myndigheter och den ideella sektorn. Lägesrapporten är utgiven av Folkhälsomyndigheten. http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/kunskapsstod/lagesrapporter/Sidor/Suicidprevention-2016-En-lagesrapport-om-det-nationella-arbetet-med-att-forebygga-sjalvmord.aspx

Kurser och arrangemang av Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder anordnar kurser, föredrag och andra arrangemang inom olika ämnen och teman som rör funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Vi riktar oss till närstående, yrkesverksamma, personer med egen diagnos och andra intresserade. http://habilitering.se/forum-funktionshinder/kurser-och-arrangemang-av-forum-funktionshinder

Simon Kyaga: ”Hade patienten mani – eller var han ett geni?”

Psykiskt sjuka är vanliga människor som kan ha ovanligt kreativa förmågor. Det menar Simon Kyaga som insåg hur viktigt det är att möta patienter med ett öppet och fördomsfritt sinne. http://ki.se/forskning/simon-kyaga-hade-patienten-mani-eller-var-han-ett-geni

Fler flickor med adhd fångas upp

De senaste åren har skolan blivit bättre på att upptäcka flickor med diagnosen adhd, visar ny forskning. Utvecklingen när det gäller flickor med autismspektrumtillstånd ser däremot inte lika positiv ut. http://www.specialnest.se/forskning/fler-flickor-med-adhd-fangas-upp

Våga prata 2017- seminarium om psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och är idag den främsta orsaken till sjukfrånvaro på jobbet. Även bland de yngre ökar den psykiska ohälsan och hälften av de unga i Sverige har psykosomatiska symtom. Hjärnkoll vill öppna upp för att våga prata om hur vi mår psykiskt och genom detta seminarium får ni inspiration till hur ni kan börja samtala på er arbetsplats....

Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera- regeringen

Betänkande av Att vända frånvaro till närvaro – en utredning om problematisk elevfrånvaro http://www.regeringen.se/48d4f6/contentassets/77af60bb1e264076b19e879d53d5b58a/saknad-uppmarksamma-elevers-franvaro-och-agera-sou-201694.pdf

Utökat stöd till barn och unga med autismspektrumdiagnos under 2017

Stockholms läns landsting utökar stödet till barn och unga med autismspektrumdiagnos utan intelektuell funktionsnedsättning under året så att samtliga årskullar erbjuds individuella insatser.   http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2017/01/Utokat-stod-till-barn-och-unga-med-autismspektrumdiagnos-under-2017/

Artikel om BUP i SvD

Barn så unga som tio år vill ta livet av sig. Tonåringar sitter hemma på rummet i över ett år och föräldrar är förtvivlade. Klagomålen mot barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm nådde rekordnivåer 2016. Samtidigt protesterar 200 psykologer som tröttnat på dåliga arbetsvillkor. http://www.svd.se/bup-krisen-foraldrar-oroliga-for-barns-liv

Delaktighet betonas i ny policy- SLL

Den !:a januari 2017 får Stockholms läns landsting en ny policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Det beslutade LAndstingsfullmäktige vid årets sista möte. http://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2016/12/Delaktighet-betonas-i-ny-policy/

LSS-debatten har många ansikten och perspektiv - MFD

"...denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet" för de målgrupper lagen omfattar så står det i portalparagrafen till Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Samma höga ambition uttrycks också i de funktionshinderspolitiska målen som riksdagen antog år 2000....

Dags för en värdig funktionsrättspolitik

Jämlik hälsa. ”Alla beslut ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter”. Citatet kommer från statsminister Stefan Löfvéns regeringsförklaring 2014, som skapade höga förväntningar hos funktionsrättsrörelsen. Nu drygt två år senare kan vi se att funktionsrättspolitiken havererat. Sverige är långt ifrån att implementera det rättighetsperspektiv som FN kräver....

Gemensamma planer och uppföljningar är viktigt i samverkan kring patienter och brukare

VO har sammanställt resultaten från tre projekt inom riskbaserad tillsyn som visar att gemensamma planer och utvärderingar av samverkan behöver förbättras för att patienter och brukare ska få en god vård och omsorg. http://www.ivo.se/nyheter/2016/gemensamma-planer-och-uppfoljningar-ar-viktigt-i-samverkan-kring-patienter-och-brukare/

Hur får vi bort tvångsåtgärder mot barn?

Jag har fått ett tilläggsdirektiv av regeringen och Gabriel Wikström. Uppdraget innebär att vi ska göra en översyn av tvångsåtgärder mot barn och unga under 18 år enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) med utgångspunkten att kraftigt minska eller avskaffa användningen av tvångsåtgärder. http://samordnarepsykiskhalsa.se/aktuellt/hur-far-vi-bort-tvangsatgarder-mot-barn/

Nya rekommendationer för att stärka barnperspektivet i offentlig verksamhet

dag går det ut nya rekommendationer från Barnombudsmannen riktat till revisorer som granskar att kommuner, landsting och regioner efterlever Barnkonventionen. https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20161/nya-rekommendationer-for-att-starka-barnperspektivet-i-offentlig-verksamet/

Tvångsåtgärder mot barn och unga inom den psykiatriska tvångsvården ska ses över

Regeringen har beslutat om ett tilläggsuppdrag till den nationella samordnaren inom området psykisk hälsa. Uppdraget innebär att samordnaren ska göra en översyn av tvångsåtgärder mot barn och unga under 18 år enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård med utgångspunkten att kraftigt minska eller avskaffa användningen av tvångsåtgärder....

Hjärnkoll Stockholms län - våga prata psykisk ohälsa

Har ni psykisk ohälsa på jobbet? Troligen, för sanningen är att 3 av 4 har erfarenhet av psykisk ohälsa. Det är din granne, din släkting eller din kollega. Trots det vet vi inte hur vi ska bemöta våra medmänniskor med psykisk ohälsa, som är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. http://www.hjarnkollstockholm.se

Respekt (2016)- Barnombudsmannen

arnombudsmannen har i årets fördjupningsarbete mött 97 barn och unga med funktionsnedsättning. Det är barn som begär och förtjänar respekt. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut. https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/vart-arbete/arsrapporteringar/respekt-2016/

Psykisk hälsa – läns- och kommunstatistik

Här presenteras färdiga diagram och kartor på läns- och kommunnivå. Vårt webbaserade verktyg gör statistiken mer lättillgänglig och interaktiv, där du bland annat kan följa utvecklingen av psykisk hälsa och suicid med hjälp av rörlig grafik. Statistiken kan sparas och skrivas ut som ett faktablad eller användas i en Power Point-presentation....

Stereotypa beteenden- habilitering och hälsa

Alla som får en autismspektrumdiagnos har någon form av svårigheter med socialt samspel och kommunikation. Ett annat symtom som är vanligt, men som däremot inte gäller alla, är det som kallas för stereotypa beteenden. http://habilitering.se/behov-och-insatser/problembeteenden/stereotypa-beteenden

Tydlig koppling mellan psykisk hälsa och skolresultat

Sambandet mellan elevers psykiska hälsa och deras skolresultat presenteras i en avhandling från Lunds universitet. Avhandlingens författare, skolläkaren Fiffi Boman, menar att det är avgörande att sätta in rätt stöd för elever med behov av det tidigt. http://www.specialnest.se/skola/tydlig-koppling-mellan-psykisk-halsa-och-skolresultat

Rapport från Landstingsrevisorerna

Landstingsrevisorerna har sammanställt en rapport om vårdkedjan för barn med ADHD och diabetes. http://www.sll.se/om-landstinget/sa-fungerar-landstinget/sa-granskas-landstinget/Rapporter-fran-landstingsrevisorerna1/Projektrapporter-2016/

Fler flickor med adhd upptäcks

Skolan har blivit bättre på att upptäcka flickor med adhd, enligt forskaren Svenny Kopp. Men utvecklingen är inte lika positiv för flickor med autism. http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2016/11/25/fler-flickor-adhd-upptacks

Nytt nummer av "Forskning om funktionshinder pågår"

http://www.cff.uu.se/digitalAssets/118/118645_3fofp_nr_4_2016_www.pdf

En dag för alla - 3 december

Den 3 december firar vi ”En dag för alla”, internationella funktionsrättsdagen. Mot bakgrund av regeringens hantering av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har Handikappförbunden i år valt att tillsammans med en enad funktionsrättsrörelse, ställa oss bakom den landsomfattande manifestationen "Assistans är frihet- rädda LSS."...

Handikappförbundens nyhetsbrev nov 2016

Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige i maj 2017 På en extrainsatt kongress i oktober togs beslutet att Handikappförbunden den 18 maj 2017 byter namn till Funktionsrätt Sverige. I samband med namnbytet kommer vi att byta utseende, vi arbetar nu med att ta fram en ny logotyp och ny webbplats. Namnbytet innebär också att vi introducerar det nya begreppet funktionsrätt....

webbkurs Introduktion till autism - Autism och Aspergerförbundet

e-autism är en helt kostnadsfri webbkurs genom Autism- och Aspergerförbundet. Den är öppen för alla. Webbkursen "Introduktion till autism" är uppdelad i olika avsnitt som bland annat berör tänkande, sinnesintryck, kommunikation, stress och energi. Du kan göra de olika avsnitten i din egen takt. Du kan logga ut och sedan logga in och fortsätta där du var vid ett annat tillfälle. På...

Koll på Asperger - en webbkurs för unga

Personer med AST kan vilja veta mer om diagnosen och kan behöva ställa frågor – då är det viktigt att få tydlig och korrekt information. Det är inte alltid man har lust att gå till en mottagning och prata med någon. Därför har vi tagit fram en internetbaserad kurs om AST för unga 16-25 år. http://ki.se/kind/koll-pa-asperger-en-webbkurs-for-unga

Medarbetare med brukarerfarenhet ger struktur och patientnytta- halvårsrapport

Aktiviteter som ger struktur och ordning, en tydlig patientnytta och ett förändrat synsätt hos personalen. Det är vad Medarbetare med brukarerfarenhet hittills bidragit till. Nu har PRIO-projektets halvårsrapport kommit. http://norrastockholmspsykiatri.se/Om-oss/Press/aktuellt/medarbetare-med-brukarerfarenhet-ger-struktur-och-patientnytta/

Delaktighet i skolan för flickor och pojkar med adhd- SPSM

Med den här rapporten vill vi motivera och stödja alla inom skolan att organisera lärmiljön på ett sätt som gynnar delaktighet för flickor och pojkar med adhd. https://webbshop.spsm.se/lagesrapport2016/

Omsorgs-RUT kan ge nya möjligheter för personer med funktionsnedsättningar

DEBATTARTIKEL. Kristdemokraterna har lagt fram ett nytt förslag för nyttjande av RUT-avdraget inom området personlig omsorg, genom möjlighet även för syskon att köpa tjänster för ledsagning och avlösning för personer med funktionsnedsättningar. http://hejaolika.se/artikel/omsorgs-rut-kan-ge-nya-mojligheter-personer-med-funktionsnedsattningar

De subventionerade anställningarna ska ses över

Inom Regeringskansliet bedrivs ett generellt arbete med att förenkla och göra de subventionerade anställningarna mer effektiva och träffsäkra, bl.a. har förändringar i nystartsjobb och extratjänster aviserats i budgetpropositionen för 2017. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/de-subventionerade-anstallningarna-ska-ses-over/

Lägg inte ned hälsomottagningarna, bygg ut!

Att erbjuda hälsomottagningar är ett viktigt led i att erbjuda jämlik vård och en del i arbetet med att förbättra folkhälsan även för personer med funktionsnedsättning, skriver elva funktionshinders- och patientföreningar. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/11/08/lagg-inte-ned-halsomottagningarna-bygg-ut/

Behandlar barn mot tics via nätet

Tics är repetitiva och ofrivilliga rörelser och ljud. I ett nystartat projekt testas behandling över nätet för barn som drabbats. Per Andrén, psykolog och doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap, förklarar hur projektet går till. http://ki.se/forskning/behandlar-barn-mot-tics-via-natet

LSS ska utvecklas, inte avvecklas

Nu måste regeringen svänga i frågan om personlig assistans", säger Pelle Kölhed, Handikappförbundens vice ordförande och expert i den pågående LSS-utredningen. "Men vill man ha någon trovärdighet kvar räcker det inte längre med nytt uppdrag till Försäkringskassan. https://www.mynewsdesk.com/se/handikappforbunden/pressreleases/lss-ska-utvecklas-inte-avvecklas-1635344

Hjärnkoll

Hej! I November startar annonskampanjen "Våga prata psykisk ohälsa på jobbet", där vi annonserar i tidningen Chef, Psykologtidningen och Dagens Samhälle på webben. Innan årets slut erbjuder vi företag och organisationer att boka en Hjärnkollambassadör utan kostnad - över hela landet.   http://www.nsph.se/hjarnkoll/

IVO-Vad gör min LSS-handläggare?

Tillsyn av myndighetsutövning inom LSS och hur de som söker en insats uppfattar handläggningsprocessen. http://www.ivo.se/publicerat-material/rapporter/Vad-gor-min-LSS-handlaggare/

Ungidag.se - statistik om unga

I webbportalen Ungidag.se hittar du den senaste statistiken om hur unga har det idag. Webbportalen innehåller statistik från tolv myndigheter och Riksidrottsförbundet. http://www.mucf.se/ungidagse-statistik-om-unga

Barnkonventionen blir svensk lag SOU 2016:19

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i utredningen, men lämnar några synpunkter och kompletterande förslag. http://www.mfd.se/om-mfd/remissvar/remissvar-2016/barnkonventionen-blir-svensk-lag-sou-201619/

barnsutveckling.se - utvecklingspsykiatrisk enhet BUP sydost

Den här webbplatsen är framtagen särskilt för er som har barn som ska genomgå en allsidig utvecklingsbedömning. För att ni som föräldrar ska känna er förberedda och trygga med utredningen, kan ni här bekanta er med varje steg i processen. Titta gärna på filmsekvenserna som på ett tydligt sätt illustrerar våra möten med er och ert barn. Det finns frågor & svar kopplade...

Psykiatrisk vård får inte bara bli förvaring

Den psykiatriska heldygnsvården i Sverige måste utveck­las. I en ny undersökning som omfattar ­samtliga landsting framkommer en dyster bild som förstärker ­intrycket av förvaring snarare än behandling, skriver debattörer från Svenska Psykiatriska Föreningen. http://www.svd.se/psykiatrisk-vard-far-inte-bara-bli-forvaring/om/debatt

Demokratisk delaktighet hos personer med psykisk funktionsnedsättning

Redovisning av ett regeringsuppdrag om deltagande och delaktighet i mellanvalsdemokratin för personer med psykisk funktionsnedsättning. http://www.mfd.se/publikationer/rapporter/demokratisk-delaktighet-hos-personer-med-psykisk-funktionsnedsattning/

Psykisk ohälsa hos barn och unga – nytt tema på Kunskapsguiden

Nu finns temat psykisk ohälsa hos barn och unga på Kunskapsguiden. Under temat kan du bland annat läsa om vad psykisk ohälsa innebär och om förutsättningar för tidig upptäckt. Temat fungerar även som en samlingspunkt för nationella aktörers kunskapsstöd inom området. http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/aktuellt/Sidor/Psykisk-ohalsa-hos-barn-och-unga-nytt-tema-pa-Kunskapsguiden-.aspx

Pilotprojekt IT-stöd och SIP

Arbete pågår med att utveckla en digital lösning för SIP som möjliggör för den enskilde och aktörer att enkelt ta del av planen och kommunicera med varandra. http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/pilotprojekt-it-stod-och-sip/

Uppdaterad SIP för barn och unga, 0-18 år

Barn och unga kan behöva era av samhällets stödfunktioner för att de ska klara målen i skolan, uppleva god livskvalitet och ha möjlighet till delaktighet i samhället. När stödet ges synkroniserat underlättar det för barnet och dennes familj. Redan 2010 infördes likalydande paragrafer i socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen att individuella planer ska upprättas när...

Regeringen föreslår ett stärkt rättsligt och institutionellt skydd för mänskliga rättigheter

Regeringen har i dag lämnat över skrivelsen ”Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter” till riksdagen. Regeringen gör bland annat bedömningen att en oberoende institution för mänskliga rättigheter, med riksdagen som huvudman, bör inrättas i Sverige....

Medarbetare med brukarerfarenhet ger struktur och patientnytta - Norra Stockholms psykiatri

Aktiviteter som ger struktur och ordning, en tydlig patientnytta och ett förändrat synsätt hos personalen. Det är vad Medarbetare med brukarerfarenhet hittills bidragit till. Nu har PRIO-projektets halvårsrapport kommit. http://norrastockholmspsykiatri.se/Om-oss/Press/aktuellt/medarbetare-med-brukarerfarenhet-ger-struktur-och-patientnytta/

Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige

Idag har Handikappförbundens kongress beslutat att organisationen ska byta namn till Funktionsrätt Sverige den 18 maj 2017. ”Namnet är väl valt och vilar på grunden för vårt arbete, nämligen mänskliga rättigheter som de förtydligas i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”, säger Stig Nyman, ordförande.  ...

Sverige bryter mot FNs rekommendation kring mänskliga rättigheter

Trots upprepad kritik från FN om otillräckliga resurser för personlig assistans, har regeringen fortsatt med en politik som lett till ständiga försämringar och som drabbat enskilda mycket hårt", säger Stig Nyman, Handikappförbundens ordförande. https://www.mynewsdesk.com/se/handikappforbunden/pressreleases/sverige-bryter-mot-fns-rekommendation-kring-maenskliga-raettigheter-1610423

Bristande kompetens om ast och adhd

En forskningsstudie från KIND, Karolinska institutets enhet för neuropsykiatri, visar en bristande kompetens om autismspektrumtillstånd och adhd hos lärare. http://www.specialnest.se/forskning/bristande-kompetens-om-ast-och-adhd

Vad får våra rättigheter kosta?

DEBATT Regeringen drar ned på den personliga assistansen. Därmed görs denna rättighet till en budgetfråga, skriver Pelle Kölhed. http://www.unt.se/asikt/debatt/vad-far-vara-rattigheter-kosta-4402736.aspx

Barn med diagnoser har hamnat i kläm- SvD

Skolverkets rapport bekräftar att det är elever med npf som är de som drabbas allra hårdast av skolors misslyckade tillgänglighetsarbete. Rätten till utbildning ska gälla alla, skriver debattörerna Jiang Millington och Malin Holm. http://www.svd.se/barn-med-diagnoser-har-hamnat-i-klam

Överpriser på adhd-medicin i Sverige - Dagens medicin

Det mest använda läkemedlet för att minska symtomen vid adhd är olika beredningar av metylfenidat, ett sextio år gammalt läkemedel. Patentet har alltså gått ut sedan många decennier, och det är orimligt att medicinerna ändå är så dyra. http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/2016/09/26/overpriser-pa-adhd-medicin-i-sverige/

Skolverkets rapport om Tillgängliga lärmiljöer

En nationell studie av skolhuvudmännens arbete för grundskoleelever med funktionsnedsättning Elever med funktionsnedsättning som behöver stöd i grundskolan ska få det. Stödet ska så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.  ...

BO: Utbildning om NPF bör vara obligatorisk för lärare

Flickor med diagnoser missgynnas i skolan och var fjärde rektor har svårt att ge rätt stöd till barn i behov. Dålig ekonomi och brist på kompetens är hinder. http://www.specialnest.se/skola/bo-utbildning-om-npf-bor-vara-obligatorisk-larare

Personer med funktionsnedsättning har fortfarande sämre levnadsvillkor

Jämfört med befolkningen i övrigt har personer med funktionsnedsättning fortfarande betydligt sämre levnadsvillkor. Det visar den utvärdering som Myndigheten för delaktighet har gjort av utvecklingen av funktionshinderspolitiken under strategiperioden 2011 – 2016. http://www.mfd.se/om-mfd/press/pressmeddelanden/?pressId=1461037

Så driver regeringen funktionshinderspolitiken framåt

− Beslut om ny funktionshinderspolitik ska kunna fattas under nästa år. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, liksom de rekommendationer som kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning lämnar är utgångspunkter för regeringens funktionshinderspolitik. Det ska tydligare framgå i den nya politiken. Det sa barn-, äldre- och...

Brus kan hjälpa barn med ADHD

Kan ett konstant ljud av brus i öronen få barn och ungdomar med ADHD att bättre koncentrera sig i skolarbetet. En svensk-norsk studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Psychology talar för att så kan vara fallet. http://www.lu.se/article/brus-kan-hjalpa-barn-med-adhd

Lärarna saknar kompetens om autism och ADHD - Sven Bölte

Större delen av de som arbetar inom skola uppger att de inte har tillräcklig kompetens för att undervisa elever med Autism och ADHD. Lärarutbildningen måste förändras säger Sven Bölte. http://www.svtplay.se/klipp/10472597/lararna-saknar-kompetens-om-autism-och-adhd

BiP TIC

BiP TIC arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad KBT för barn och ungdomar i åldern 7–17 år med Tourettes syndrom eller ihållande (kroniska) motoriska eller vokala tics. http://www.bup.se/sv/Om-BUP/Forskning/BIP/Om-Barninternetprojektet/BiP-TIC/

Nya rön om hjärnans utveckling hos för tidigt födda - KI

Resultatet av ny studie från Karolinska Institutet tyder på att hjärnan hos barn som fötts för tidigt och har dålig tillväxt, kan ha bristande utveckling av de funktionella nätverken. Studien är publicerad i tidskriften Cerebral Cortex. http://ki.se/nyheter/nya-ron-om-hjarnans-utveckling-hos-for-tidigt-fodda

SPSM`s sida för elever

Alla som går i skolan har samma rätt till en bra skoldag. Du ska få vara delaktig och känna att du utvecklas och att du kommer i mål med dina skoluppgifter. https://www.spsm.se/elevsidor

Nytt nummer av "Forskning om funktionshinder pågår"

http://www.cff.uu.se/digitalAssets/118/118645_3fofp_nr_3_2016_www.pdf

Tandvårdsstöd till personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

För invånare i Stockholms län finns det idag 8 olika typer av tandvårdsstöd. Tre av dessa är statligt finansierade – högkostnadsskydd, allmänt tandvårdsstöd (ATB) och särskilt tandvårdsstöd (STB). http://www.hso.se/lan/stockholm/Verksamhet/Halso--och-sjukvard/Senaste-nytt/Tandvardsstod-till-personer-med-langvarig-sjukdom-eller-funktionsnedsattning/

Handikappförbunden: Upp till bevis för regeringen

Höjningen av lönebidraget är en mycket blygsam satsning för att få fler personer med funktionsnedsättning i arbete. Regeringen måste föreslå verkliga reformer, skriver Stig Nyman, ordförande och Mikael Klein, intressepolitisk chef. http://www.dagensarena.se/opinion/handikappforbunden-upp-till-bevis-for-regeringen/

Regeringens budget saknar rättighetsperspektiv- pressmeddelande från handikappförbundet

När regeringen idag redovisar sin budget kan Handikappförbunden återigen konstatera att Sverige fortfarande är långt ifrån att implementera det rättighetsperspektiv som FN kräver. ”Regeringens budget ger inte de förutsättningar som krävs för att nå målet om ett samhälle för alla”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden....

Tillsätt en utredning för att rädda folkhögskolorna

Skola. Handikappförbunden och en lång rad av våra medlemsförbund är oroade över utvecklingen när det gäller folkhögskolor. Under senare år har flera skolor, linjer och kurser som särskilt riktar sig till personer med funktionsnedsättning lagts ned. Regeringen måste nu agera för folkhögskolornas framtid....

Hjälp att hantera nedstämdhet, oro eller stress? Har du svårt att sova? E-hälsostudie från KIND

För dig som besväras av till exempel stress, sömnsvårigheter, nedstämdhet och ångest finns möjligheten att delta i denna studie där du får ta del av ett internet- och mobilbaserat självhjälpsprogram. Du bidrar också till att hjälpa andra, då studien bidrar till forskningen om webbaserade program och om de kan hjälpa människor att stärka sin psykiska hälsa. https://ehalsostudie.se

Välkommen till en kurs i kommunikation och konflikthantering för anhöriga till personer med NPF - 10 oktober 2016

ANMÄL DIG HÄR >>> Kursen innehåller åtta utbildningstillfälle. Start måndagen den 10 oktober.Tid: 18.00-21.00Kurstillfällen: 10/10, 17/10, 31/10, 7/11, 14/11, 28/11, 5/12, 12/12 Är du nyfiken på att lära dig ett sätt att kommunicera som leder till samarbete istället för konflikt? Längtar du efter att kunna uttrycka vad som är viktigt för dig och att kunna lyssna...

Insatser i skolan kan minska suicidförsök och suicidtankar

Förebyggande insatser i skolan kan minska suicidförsök och suicidtankar bland unga. Det framkommer i ett nytt faktablad som Folkhälsomyndigheten har gjort i serien Utblick folkhälsa. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/september/insatser-i-skolan-kan-minska-suicidforsok-och-suicidtankar/

Gener har stor betydelse vid adhd

En stor svensk observationsstudie, publicerad i The Journal of Child Psychology and Psychiatry, visar att generna har en central roll vid adhd. http://www.specialnest.se/forskning/gener-har-stor-betydelse-vid-adhd

Det är så fruktansvärt svårt att sitta still - om ADHD i Lärarnas nyheter

Först kände han skam – ”inte det också!”. Men sedan, när han smält saken, så förstod han bättre sina tidigare ageranden och beteenden. Från tidiga barndomen och framåt. http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2016/09/05/ar-sa-fruktansvart-svart-sitta-still

PTS finansierar appen Privatliv – relations- och sexualupplysning för unga med funktionsnedsättning

Idag lanseras appen Privatliv som riktar sig mot ungdomar och unga vuxna med intellektuella funktionsvariationer. Appen är framtagen genom projektet ”Applikation för sex- och samlevnadsundervisning i särskolan”. https://www.pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden/2016/PTS-finansierar-appen-Privatliv--relations--och-sexualupplysning-for-unga-med-funktionsnedsattning/

Ärftlig känslighet en tung faktor vid ADHD, hetsätning och alkoholberoende

Det är till största delen ärftliga faktorer som ligger bakom att vuxna med ADHD oftare utvecklar alkoholberoende och hetsätningsbeteende. Det visar en avhandling från Linköpings universitet. Eftersom den ärftliga komponenten spelar så stor roll är det viktigt att ADHD behandlas tidigt och att insatser sätts in för att förebygga att individen utvecklar dessa tillstånd senare i...

Fritid för dig med funktionsnedsättning- Nynäshamn med omnejd

I Nynäshamns kommun satsar vi på att det ska finnas speciella kultur- och fritidsaktiviteter för personer med en funktions-nedsättning. Aktiviteterna kompletterar det stora kultur- och fritidsutbudet som finns i kommunen där du naturligtvis också är välkommen. http://www.nynashamn.se/Kommun-och-politik/Nyhetsarkivet/Arkiv-for-Nyheter/2016-09-06-Fritid-for-dig-med-funktionsnedsattning.html

HANDLINGSPLAN för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting

I Stockholms län bor idag ca 450 000 barn i åldrarna 0-18 år. Alla verksamheter som är finansierade av Stockholms läns landsting (SLL) ska arbeta med att stärka barnets rättigheter. SLL har en handlingsplan för att införliva FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, i verksamheterna. Den gäller även verksamheter som riktar sig till vuxna. Handlingsplanen innebär...

Tonår med ADHD, Autism eller Aspergers

det här föredraget varvar barn- och ungdomspedagogen Carolina Lindberg kunskap om adhd, autism och Asperger med fakta om vad som händer fysiskt och psykiskt under tonårstiden samt vilka särskilda utmaningar en tonåring med diagnos ställs inför. https://biblioteket.stockholm.se/kalender/tonår-med-adhd-autism-eller-aspergers

Emotional Detectives – Känslofokuserad KBT- behandling för barn

Emotional Detectives (ED) är en behandling för barn mellan 7 och12 år som bygger på den känslofokuserade KBT-behandlingen Uni ed Protocol (UP) för vuxna. Nu kommer manualen för ED och här beskriver Mats Jacobson, psykolog och psykoterapeut, hur ED fungerar, vid vilken problematik den används och det vetenskapliga stödet för metoden....

Om läsnedsättning

En person med läsnedsättning har svårt att läsa tryckt text. MTM tillgängliggör tryckta böcker för personer med läsnedsättning. Det vill säga talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker, taktila bilderböcker och teckenspråkig litteratur. http://www.mtm.se/om-oss/uppdrag-och-lagar/om-lasnedsattning1/

UMO - för dig mellan 13-25år

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner. http://www.umo.se/sok/?quicksearchquery=ADHD&defcs=126

Missade du årets "Fokus på Autism"?

Här är alla föreläsningar från årets "Fokus på Autism", textade på svenska. http://urskola.se/Produkter/195656-UR-Samtiden-Fokus-pa-autism-Stamceller-och-autism#Om-serien

Debattartikel om ojämlik vård-handikappförbunden

Det är möjligt att privata sjukvårdsförsäkringar av många upplevs som ojämlikt. Men de skillnader som Handikappförbundens medlemsförbund tar upp finns främst inom de offentligfinansierade systemen. Det handlar om regionala skillnader, skillnader i vård beroende på om du är man eller kvinna, infödd eller invandrad och om du har en funktionsnedsättning eller inte. Om Gabriel...

"Växa upp" är en utmaning för personer med autism

Övergången till vuxenlivet kan vara dramatisk för många, och särskilt för personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är därför som forskare vid Thompson Center for Autism and Neurodevelopmental Disorders vid universitet i Missouri, USA, har genomfört en studie om detta ofta turbulenta skeende i livet....
<<  1 [23 4  >>