banner red

Visioner och förändringsvilja på Visa Vägar 2019

Under NSPH:s inspirationsdag Visa Vägar diskuterades hur vi skapar en personcentrerad vård i praktiken och inte bara fastnar i fina formuleringar i policydokument. Att göra vården mer jämlik och personcentrerad handlar i grunden om enkla principer: att låta patienter och brukare komma till tals om sina erfarenheter och önskemål och låta dessa vara utgångspunkten för hur vården utformas och utvecklas. De framgångsrika exempel på brukarinitierad vårdutveckling som presenterades – som Återhämningsguiden, peer support, patientforum och kvalitetsförbättringsteam – visar att arbetet redan har påbörjats samt är uppskattat av såväl huvudmän som patienter och borde få större genomslagskraft.

https://nsph.se/2019/05/10/visioner-och-forandringsvilja-pa-visa-vagar-2019/