banner red

Nya löften från Samtrans

Autism-och aspergerföreningen Stockholms stad, FUB Stockholms stad och Attention Stockholm träffade igår Samtrans VD Jan Pelli och stadens representanter Malin Hasselblad, Lena Holmdahl och Liselothe Engelgren för ett första möte. Uppföljningsmöte den 7/10.

Efter sedvanligt orsaks-och ansvarsresonemang utmynnade samtalet i ett löfte från Samtrans sida att det kaos som pågått sedan skolstart, och för vissa resenärer sedan 1 juli när bolaget tog över ruljangsen, skall vara till ända senast sista september. Från och med 1 oktober ska Samtrans alltså garantera fasta chaufförer, fasta tider och slingor. Från och med igår ska löftet om ensamåkning vara infriat för samtliga ensamåkare. Naturligtvis skulle det här garanterats tidigare men Samtrans framhöll att de sent inskickade beställningarna var orsak till rådande situation. Såväl staden som vi i föreningarna menade dock att det måste finnas en förberedelse och beredskap inför ett sådant scenario.
Staden reagerade också på chaufförers möjlighet att påverka slingorna, dvs själva bedöma hur många barn man hinner/kan hämta. Så var det inte tänkt. Även om bilen kan härbärgera X antal barn så kan många barn inte hantera fulla bilar.

Föreningarna påtalade bristen på information till den gruppen som är i störst behov av den, dvs passagerare med berörda familjer och berörda verksamheter. Den interna kommunikation har varit aktiv men information som gått från staden och Samtrans till gruppen som berörs mest lämnar övrigt att önska.

Vi lyfte även flera fall där säkerheten hos den som åker på olika sätt riskerats. Representanterna från staden blev synbart illa berörda och Jan Pelli kunde inte ursäkta nog.
Samtrans var informerade om samtliga fall där säkerheten äventyrats som vi tog upp och menade att man inom företaget nu arbetar för att föra dialog med drabbade familjer och ansvariga chaufförer.

Avslutningsvis: just nu är förtroendet för Samtrans lågt hos många. Orsaken till det är att tjänsten inte har fungerat för flera barn, vuxna, familjer och verksamheter utan istället blivit en källa till oro, ångest och praktiska dilemman. När Jan Pelli frågade vad vi som grupp behöver för att förtroendet för bolaget ska öka blev svaret från föreningarna unisont: börja fungera. Leverera det som är utlovat. Garantera säkerheten.

Vi föräldrar till barn med funktionsnedsättningar kan ibland utmålas som en svår, bråkig grupp med kontrollbehov. I bästa fall orkar vi vara det men som föreningar representerar vi även de som inte hörs. Jag hoppas att vi som orkar och kan fortsätter meddela staden och Samtrans när det inte fungerar för allas skull. Jag vet att vi är ytterst mottagliga för när det fungerar. Håller tummarna för att allt har "satt" sig till den sista september. Annars måste vi låta ansvariga få veta och nya beslut måste tas.