banner red

Dyskalkyli – Vad är det och hur går en utredning till?- Uppsala universitet

De senaste åren har begreppet dyskalkyli blivit allt vanligare inom skolvärlden, och trots detta har jag och mina studiekamrater inte mött någon infromation om denna diagnos under vår lärarutbildning. I framtiden kommer vi troligtvis undervisa elever som fått denna diagnos, och det är därför viktigt att vi får en insikt i vad diagnosen innebär, för att kunna avgöra vilka slags stödåtgärder elever med diagnosen kan behöva. I detta examensarbete har jag därför valt att undersöka begreppet dyskalkyli och hur denna diagnos utreds.

https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1068829/FULLTEXT01.pdf