banner red

Nyheter från Attention Stockholms Län

Hjärnkoll

Hej! I November startar annonskampanjen "Våga prata psykisk ohälsa på jobbet", där vi annonserar i tidningen Chef, Psykologtidningen och Dagens Samhälle på webben. Innan årets slut erbjuder vi företag och organisationer att boka en Hjärnkollambassadör utan kostnad - över hela landet.   http://www.nsph.se/hjarnkoll/

IVO-Vad gör min LSS-handläggare?

Tillsyn av myndighetsutövning inom LSS och hur de som söker en insats uppfattar handläggningsprocessen. http://www.ivo.se/publicerat-material/rapporter/Vad-gor-min-LSS-handlaggare/

Ungidag.se - statistik om unga

I webbportalen Ungidag.se hittar du den senaste statistiken om hur unga har det idag. Webbportalen innehåller statistik från tolv myndigheter och Riksidrottsförbundet. http://www.mucf.se/ungidagse-statistik-om-unga

Barnkonventionen blir svensk lag SOU 2016:19

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i utredningen, men lämnar några synpunkter och kompletterande förslag. http://www.mfd.se/om-mfd/remissvar/remissvar-2016/barnkonventionen-blir-svensk-lag-sou-201619/

barnsutveckling.se - utvecklingspsykiatrisk enhet BUP sydost

Den här webbplatsen är framtagen särskilt för er som har barn som ska genomgå en allsidig utvecklingsbedömning. För att ni som föräldrar ska känna er förberedda och trygga med utredningen, kan ni här bekanta er med varje steg i processen. Titta gärna på filmsekvenserna som på ett tydligt sätt illustrerar våra möten med er och ert barn. Det finns frågor & svar kopplade...

Psykiatrisk vård får inte bara bli förvaring

Den psykiatriska heldygnsvården i Sverige måste utveck­las. I en ny undersökning som omfattar ­samtliga landsting framkommer en dyster bild som förstärker ­intrycket av förvaring snarare än behandling, skriver debattörer från Svenska Psykiatriska Föreningen. http://www.svd.se/psykiatrisk-vard-far-inte-bara-bli-forvaring/om/debatt

Demokratisk delaktighet hos personer med psykisk funktionsnedsättning

Redovisning av ett regeringsuppdrag om deltagande och delaktighet i mellanvalsdemokratin för personer med psykisk funktionsnedsättning. http://www.mfd.se/publikationer/rapporter/demokratisk-delaktighet-hos-personer-med-psykisk-funktionsnedsattning/

Psykisk ohälsa hos barn och unga – nytt tema på Kunskapsguiden

Nu finns temat psykisk ohälsa hos barn och unga på Kunskapsguiden. Under temat kan du bland annat läsa om vad psykisk ohälsa innebär och om förutsättningar för tidig upptäckt. Temat fungerar även som en samlingspunkt för nationella aktörers kunskapsstöd inom området. http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/aktuellt/Sidor/Psykisk-ohalsa-hos-barn-och-unga-nytt-tema-pa-Kunskapsguiden-.aspx

Pilotprojekt IT-stöd och SIP

Arbete pågår med att utveckla en digital lösning för SIP som möjliggör för den enskilde och aktörer att enkelt ta del av planen och kommunicera med varandra. http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/pilotprojekt-it-stod-och-sip/

Uppdaterad SIP för barn och unga, 0-18 år

Barn och unga kan behöva era av samhällets stödfunktioner för att de ska klara målen i skolan, uppleva god livskvalitet och ha möjlighet till delaktighet i samhället. När stödet ges synkroniserat underlättar det för barnet och dennes familj. Redan 2010 infördes likalydande paragrafer i socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen att individuella planer ska upprättas när...

Regeringen föreslår ett stärkt rättsligt och institutionellt skydd för mänskliga rättigheter

Regeringen har i dag lämnat över skrivelsen ”Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter” till riksdagen. Regeringen gör bland annat bedömningen att en oberoende institution för mänskliga rättigheter, med riksdagen som huvudman, bör inrättas i Sverige....

Medarbetare med brukarerfarenhet ger struktur och patientnytta - Norra Stockholms psykiatri

Aktiviteter som ger struktur och ordning, en tydlig patientnytta och ett förändrat synsätt hos personalen. Det är vad Medarbetare med brukarerfarenhet hittills bidragit till. Nu har PRIO-projektets halvårsrapport kommit. http://norrastockholmspsykiatri.se/Om-oss/Press/aktuellt/medarbetare-med-brukarerfarenhet-ger-struktur-och-patientnytta/

Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige

Idag har Handikappförbundens kongress beslutat att organisationen ska byta namn till Funktionsrätt Sverige den 18 maj 2017. ”Namnet är väl valt och vilar på grunden för vårt arbete, nämligen mänskliga rättigheter som de förtydligas i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”, säger Stig Nyman, ordförande.  ...

Sverige bryter mot FNs rekommendation kring mänskliga rättigheter

Trots upprepad kritik från FN om otillräckliga resurser för personlig assistans, har regeringen fortsatt med en politik som lett till ständiga försämringar och som drabbat enskilda mycket hårt", säger Stig Nyman, Handikappförbundens ordförande. https://www.mynewsdesk.com/se/handikappforbunden/pressreleases/sverige-bryter-mot-fns-rekommendation-kring-maenskliga-raettigheter-1610423

Bristande kompetens om ast och adhd

En forskningsstudie från KIND, Karolinska institutets enhet för neuropsykiatri, visar en bristande kompetens om autismspektrumtillstånd och adhd hos lärare. http://www.specialnest.se/forskning/bristande-kompetens-om-ast-och-adhd

Vad får våra rättigheter kosta?

DEBATT Regeringen drar ned på den personliga assistansen. Därmed görs denna rättighet till en budgetfråga, skriver Pelle Kölhed. http://www.unt.se/asikt/debatt/vad-far-vara-rattigheter-kosta-4402736.aspx

Barn med diagnoser har hamnat i kläm- SvD

Skolverkets rapport bekräftar att det är elever med npf som är de som drabbas allra hårdast av skolors misslyckade tillgänglighetsarbete. Rätten till utbildning ska gälla alla, skriver debattörerna Jiang Millington och Malin Holm. http://www.svd.se/barn-med-diagnoser-har-hamnat-i-klam

Överpriser på adhd-medicin i Sverige - Dagens medicin

Det mest använda läkemedlet för att minska symtomen vid adhd är olika beredningar av metylfenidat, ett sextio år gammalt läkemedel. Patentet har alltså gått ut sedan många decennier, och det är orimligt att medicinerna ändå är så dyra. http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/2016/09/26/overpriser-pa-adhd-medicin-i-sverige/

Skolverkets rapport om Tillgängliga lärmiljöer

En nationell studie av skolhuvudmännens arbete för grundskoleelever med funktionsnedsättning Elever med funktionsnedsättning som behöver stöd i grundskolan ska få det. Stödet ska så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.  ...

BO: Utbildning om NPF bör vara obligatorisk för lärare

Flickor med diagnoser missgynnas i skolan och var fjärde rektor har svårt att ge rätt stöd till barn i behov. Dålig ekonomi och brist på kompetens är hinder. http://www.specialnest.se/skola/bo-utbildning-om-npf-bor-vara-obligatorisk-larare

Personer med funktionsnedsättning har fortfarande sämre levnadsvillkor

Jämfört med befolkningen i övrigt har personer med funktionsnedsättning fortfarande betydligt sämre levnadsvillkor. Det visar den utvärdering som Myndigheten för delaktighet har gjort av utvecklingen av funktionshinderspolitiken under strategiperioden 2011 – 2016. http://www.mfd.se/om-mfd/press/pressmeddelanden/?pressId=1461037

Så driver regeringen funktionshinderspolitiken framåt

− Beslut om ny funktionshinderspolitik ska kunna fattas under nästa år. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, liksom de rekommendationer som kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning lämnar är utgångspunkter för regeringens funktionshinderspolitik. Det ska tydligare framgå i den nya politiken. Det sa barn-, äldre- och...

Brus kan hjälpa barn med ADHD

Kan ett konstant ljud av brus i öronen få barn och ungdomar med ADHD att bättre koncentrera sig i skolarbetet. En svensk-norsk studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Psychology talar för att så kan vara fallet. http://www.lu.se/article/brus-kan-hjalpa-barn-med-adhd

Lärarna saknar kompetens om autism och ADHD - Sven Bölte

Större delen av de som arbetar inom skola uppger att de inte har tillräcklig kompetens för att undervisa elever med Autism och ADHD. Lärarutbildningen måste förändras säger Sven Bölte. http://www.svtplay.se/klipp/10472597/lararna-saknar-kompetens-om-autism-och-adhd

BiP TIC

BiP TIC arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad KBT för barn och ungdomar i åldern 7–17 år med Tourettes syndrom eller ihållande (kroniska) motoriska eller vokala tics. http://www.bup.se/sv/Om-BUP/Forskning/BIP/Om-Barninternetprojektet/BiP-TIC/

Nya rön om hjärnans utveckling hos för tidigt födda - KI

Resultatet av ny studie från Karolinska Institutet tyder på att hjärnan hos barn som fötts för tidigt och har dålig tillväxt, kan ha bristande utveckling av de funktionella nätverken. Studien är publicerad i tidskriften Cerebral Cortex. http://ki.se/nyheter/nya-ron-om-hjarnans-utveckling-hos-for-tidigt-fodda

SPSM`s sida för elever

Alla som går i skolan har samma rätt till en bra skoldag. Du ska få vara delaktig och känna att du utvecklas och att du kommer i mål med dina skoluppgifter. https://www.spsm.se/elevsidor

Nytt nummer av "Forskning om funktionshinder pågår"

http://www.cff.uu.se/digitalAssets/118/118645_3fofp_nr_3_2016_www.pdf

Tandvårdsstöd till personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

För invånare i Stockholms län finns det idag 8 olika typer av tandvårdsstöd. Tre av dessa är statligt finansierade – högkostnadsskydd, allmänt tandvårdsstöd (ATB) och särskilt tandvårdsstöd (STB). http://www.hso.se/lan/stockholm/Verksamhet/Halso--och-sjukvard/Senaste-nytt/Tandvardsstod-till-personer-med-langvarig-sjukdom-eller-funktionsnedsattning/

Handikappförbunden: Upp till bevis för regeringen

Höjningen av lönebidraget är en mycket blygsam satsning för att få fler personer med funktionsnedsättning i arbete. Regeringen måste föreslå verkliga reformer, skriver Stig Nyman, ordförande och Mikael Klein, intressepolitisk chef. http://www.dagensarena.se/opinion/handikappforbunden-upp-till-bevis-for-regeringen/

Regeringens budget saknar rättighetsperspektiv- pressmeddelande från handikappförbundet

När regeringen idag redovisar sin budget kan Handikappförbunden återigen konstatera att Sverige fortfarande är långt ifrån att implementera det rättighetsperspektiv som FN kräver. ”Regeringens budget ger inte de förutsättningar som krävs för att nå målet om ett samhälle för alla”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden....

Tillsätt en utredning för att rädda folkhögskolorna

Skola. Handikappförbunden och en lång rad av våra medlemsförbund är oroade över utvecklingen när det gäller folkhögskolor. Under senare år har flera skolor, linjer och kurser som särskilt riktar sig till personer med funktionsnedsättning lagts ned. Regeringen måste nu agera för folkhögskolornas framtid....

Hjälp att hantera nedstämdhet, oro eller stress? Har du svårt att sova? E-hälsostudie från KIND

För dig som besväras av till exempel stress, sömnsvårigheter, nedstämdhet och ångest finns möjligheten att delta i denna studie där du får ta del av ett internet- och mobilbaserat självhjälpsprogram. Du bidrar också till att hjälpa andra, då studien bidrar till forskningen om webbaserade program och om de kan hjälpa människor att stärka sin psykiska hälsa. https://ehalsostudie.se

Välkommen till en kurs i kommunikation och konflikthantering för anhöriga till personer med NPF - 10 oktober 2016

ANMÄL DIG HÄR >>> Kursen innehåller åtta utbildningstillfälle. Start måndagen den 10 oktober.Tid: 18.00-21.00Kurstillfällen: 10/10, 17/10, 31/10, 7/11, 14/11, 28/11, 5/12, 12/12 Är du nyfiken på att lära dig ett sätt att kommunicera som leder till samarbete istället för konflikt? Längtar du efter att kunna uttrycka vad som är viktigt för dig och att kunna lyssna...

Insatser i skolan kan minska suicidförsök och suicidtankar

Förebyggande insatser i skolan kan minska suicidförsök och suicidtankar bland unga. Det framkommer i ett nytt faktablad som Folkhälsomyndigheten har gjort i serien Utblick folkhälsa. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/september/insatser-i-skolan-kan-minska-suicidforsok-och-suicidtankar/

Gener har stor betydelse vid adhd

En stor svensk observationsstudie, publicerad i The Journal of Child Psychology and Psychiatry, visar att generna har en central roll vid adhd. http://www.specialnest.se/forskning/gener-har-stor-betydelse-vid-adhd

Det är så fruktansvärt svårt att sitta still - om ADHD i Lärarnas nyheter

Först kände han skam – ”inte det också!”. Men sedan, när han smält saken, så förstod han bättre sina tidigare ageranden och beteenden. Från tidiga barndomen och framåt. http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2016/09/05/ar-sa-fruktansvart-svart-sitta-still

PTS finansierar appen Privatliv – relations- och sexualupplysning för unga med funktionsnedsättning

Idag lanseras appen Privatliv som riktar sig mot ungdomar och unga vuxna med intellektuella funktionsvariationer. Appen är framtagen genom projektet ”Applikation för sex- och samlevnadsundervisning i särskolan”. https://www.pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden/2016/PTS-finansierar-appen-Privatliv--relations--och-sexualupplysning-for-unga-med-funktionsnedsattning/

Ärftlig känslighet en tung faktor vid ADHD, hetsätning och alkoholberoende

Det är till största delen ärftliga faktorer som ligger bakom att vuxna med ADHD oftare utvecklar alkoholberoende och hetsätningsbeteende. Det visar en avhandling från Linköpings universitet. Eftersom den ärftliga komponenten spelar så stor roll är det viktigt att ADHD behandlas tidigt och att insatser sätts in för att förebygga att individen utvecklar dessa tillstånd senare i...

Fritid för dig med funktionsnedsättning- Nynäshamn med omnejd

I Nynäshamns kommun satsar vi på att det ska finnas speciella kultur- och fritidsaktiviteter för personer med en funktions-nedsättning. Aktiviteterna kompletterar det stora kultur- och fritidsutbudet som finns i kommunen där du naturligtvis också är välkommen. http://www.nynashamn.se/Kommun-och-politik/Nyhetsarkivet/Arkiv-for-Nyheter/2016-09-06-Fritid-for-dig-med-funktionsnedsattning.html

HANDLINGSPLAN för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting

I Stockholms län bor idag ca 450 000 barn i åldrarna 0-18 år. Alla verksamheter som är finansierade av Stockholms läns landsting (SLL) ska arbeta med att stärka barnets rättigheter. SLL har en handlingsplan för att införliva FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, i verksamheterna. Den gäller även verksamheter som riktar sig till vuxna. Handlingsplanen innebär...

Tonår med ADHD, Autism eller Aspergers

det här föredraget varvar barn- och ungdomspedagogen Carolina Lindberg kunskap om adhd, autism och Asperger med fakta om vad som händer fysiskt och psykiskt under tonårstiden samt vilka särskilda utmaningar en tonåring med diagnos ställs inför. https://biblioteket.stockholm.se/kalender/tonår-med-adhd-autism-eller-aspergers

Emotional Detectives – Känslofokuserad KBT- behandling för barn

Emotional Detectives (ED) är en behandling för barn mellan 7 och12 år som bygger på den känslofokuserade KBT-behandlingen Uni ed Protocol (UP) för vuxna. Nu kommer manualen för ED och här beskriver Mats Jacobson, psykolog och psykoterapeut, hur ED fungerar, vid vilken problematik den används och det vetenskapliga stödet för metoden....

Om läsnedsättning

En person med läsnedsättning har svårt att läsa tryckt text. MTM tillgängliggör tryckta böcker för personer med läsnedsättning. Det vill säga talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker, taktila bilderböcker och teckenspråkig litteratur. http://www.mtm.se/om-oss/uppdrag-och-lagar/om-lasnedsattning1/

UMO - för dig mellan 13-25år

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner. http://www.umo.se/sok/?quicksearchquery=ADHD&defcs=126

Missade du årets "Fokus på Autism"?

Här är alla föreläsningar från årets "Fokus på Autism", textade på svenska. http://urskola.se/Produkter/195656-UR-Samtiden-Fokus-pa-autism-Stamceller-och-autism#Om-serien

Debattartikel om ojämlik vård-handikappförbunden

Det är möjligt att privata sjukvårdsförsäkringar av många upplevs som ojämlikt. Men de skillnader som Handikappförbundens medlemsförbund tar upp finns främst inom de offentligfinansierade systemen. Det handlar om regionala skillnader, skillnader i vård beroende på om du är man eller kvinna, infödd eller invandrad och om du har en funktionsnedsättning eller inte. Om Gabriel...

"Växa upp" är en utmaning för personer med autism

Övergången till vuxenlivet kan vara dramatisk för många, och särskilt för personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är därför som forskare vid Thompson Center for Autism and Neurodevelopmental Disorders vid universitet i Missouri, USA, har genomfört en studie om detta ofta turbulenta skeende i livet....

Föreläsning om barn och unga med ADHD

För alla intresserade. Ingen föranmälan Föreläsningen ger grundläggande kunskap om adhd hos barn och ungdomar; om symtomen och vad diagnosen innebär, förekomst, orsaker, diagnostik och behandling. Föreläsare är leg. psykolog från Adhd-center. http://habilitering.se/kalendarium/barn-och-ungdomar-med-adhd-6

För remittenter från 22 augusti 2016 -Habilitering och hälsa

Från 22 augusti 2016 har Habilitering & Hälsa en ny organisation. Här finns information för alla våra remittenter. http://habilitering.se/om-habilitering/om-habilitering-halsa/organisation/vi-organiserar-om/remittenter-fran-22-augusti

Regeringen tar rätt beslut om sjuklöneansvaret

Regeringen har idag dragit tillbaka sitt förslag om ett utökat sjuklöneansvar för arbetsgivarna. ”Det gläder oss att regeringen lyssnat på Handikappförbundens och andras kritik", säger Stig Nyman. https://www.mynewsdesk.com/se/handikappforbunden/pressreleases/regeringen-tar-raett-beslut-om-sjukloenesansvaret-1530284

Attention Stockholms län och Autism och Aspergerföreningen bjuder in till föreläsning om Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv

Inbjudan till föreläsning om Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv 5 oktober 2016, Beskowsalen, ABF-huset kl 18-21 Har du ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Tycker du att det inte fungerar i skolan, har ditt barn blivit särbehandlat i skolan eller till och med utsatts för kränkande behandling? Attention Stockholms län och Autism och Aspergerföreningen i...

Försök med vägledare i Stockholm - Forum Funktionshinder

Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting prövar under 2016 ett nytt sätt att ge information och stöd kring neuropsykiatriska diagnoser. Sedan många år har Habilitering & Hälsa en frågetjänst (tidigare kallad Handikappupplysningen) för att kunna ge bred och allmän information kring samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Sedan mitten av mars har vi även haft en...

Cizzi - en berättelse från andra sidan längtan - SVT play

  http://www.svtplay.se/video/9947453/cizzi-en-berattelse-fran-andra-sidan-langtan/cizzi-en-berattelse-fran-andra-sidan-langtan-avsnitt-1?info=visa

Paneldiskussion hemmasittare i haninge

Attention Haninge kommer återigen att annordna en paneldiskussion tillsammans med ABF Södertörn i ämnet hemmasittare samt olovlig skolfrånvaro, där politiker samt tjänstemän sitter i panelen tillsammans med mig som representant för Attention Haninge. Vi riktar in oss på "när man väl satt sig hemma" samt upp till 15 år med skolplikt och från 16 år och uppåt. Panelen kommer att...

Socialdepartementet föregår LSS-utredningen

Lagom till semestern föreslår Socialdepartementet en förändring av assistansersättningen, som inte bara skapar stor osäkerhet för användare och anordnare, utan som dessutom föregår den nyss tillsatta utredningen av LSS-lagstiftningen. ”Vi avstyrker bestämt förslaget”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden....

Välkommen skärpning av diskrimineringslagen

Det är glädjande besked att undantagen tas bort i Diskrimineringslagen”, kommenterar Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden, diskrimineringsministerns löften i Ekot i morse. ”Handikappförbunden har drivit frågan hårt och ser fram emot att lagen nu äntligen skärps”   https://www.mynewsdesk.com/se/handikappforbunden/pressreleases/vaelkommen-skaerpning-av-diskrimineringslagen-1472731

Hjärnan mår bättre av träning

Fysisk aktivitet förbättrar minne, kreativitet och koncentration. Allt fler undersökningar visar att träning ger god effekt mot psykisk ohälsa. Psykiska diagnoser är nu en vanligare orsak till sjukskrivning än muskel- och ledvärk. Stressutlösta problem som ångest och depressioner blir allt fler. http://www.specialnest.se/forskning/hjarnan-mar-battre-av-traning

Frukostseminarium 31 augusti om mänskliga rättigheter och psykisk hälsa

Välkommen till ett frukostseminarium 31 augusti om mänskliga rättigheter och psykisk hälsa. Vid seminariet går vi igenom hur arbetet för den psykiska hälsan kan få ett ökat rättighetsperspektiv. http://us8.campaign-archive1.com/?u=ee0dd0e4389f5fe9cfcf05f8e&id=fba62207bf&e=be62972c12

Kraftig ökning av unga som ”förtidspensioneras”

Antalet unga som får aktivitetsersättning, det som tidigare hette förtidspensionering, har ökat med 51 procent de senaste tio åren. Det tvärtemot hur det ser ut i hela befolkningen där antalet minskar. Och en anledning är att arbetsmarknaden har blivit hårdare för personer med funktionsnedsättning. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kraftig-okning-av-unga-som-fortidspensioneras

En dag om adhd Den 26 augusti anordnas adhd-dagen 2016: En rik vardag med adhd genom hela livet

Hur kan fler personer med adhd få en bättre fungerande vardag, möjlighet till arbete och en stödjande och utvecklande skolmiljö? Hur hanterar vi de etiska utmaningarna och bristen på jämlik vård i behandling och diagnostik av adhd? Det är frågor som diskuteras på Adhd-dagen den 26 augusti 2016 på Bonnier Conference Center i Stockholm. http://www.specialnest.se/aktiviteter/en-dag-om-adhd

Nytt från MIND

http://us8.campaign-archive2.com/?u=ee0dd0e4389f5fe9cfcf05f8e&id=3aff387b43&e=84089ed7a4

Kan bakterier lindra adhd-symtom?

Barn med adhd har ofta en avvikande tarmflora. Två olika forskningsprojekt på Karolinska institutet söker svaret på varför det är så och om goda bakterier kan göra tarmfloran friskare och samtidigt lindra vissa adhd-symtom. http://www.svd.se/kan-bakterier-lindra-adhd-symtom/om/tarmen-och-hjarnan

Guiden för dig med funktionsnedsättning- Försäkringskassan

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/a0/PYuxDoJAEAW_xeLqO2NnRww_II3SmI0sxwZ9t2GX4_fFhm5mkol9fMQeVCWTSwF9dn9u7-9VyadwvjQh3Qqc4V37urNpgUnlkHSRSq68WEjjivl_G3gwcocg7xV5lYEPQNS5Of0AXo-8gA!!/

Myndigheten för delaktighets samlade uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

Regeringen har gett Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att utveckla ett system för att övergripande följa utvecklingen och genomslaget för funktionshinderspolitiken. Under strategiperioden har MFD påbörjat utvecklingsarbetet med ett samlat uppföljningssystem för att följa utvecklingen av levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. I nuläget består...

Nyhetsbrev från MIND

http://us8.campaign-archive2.com/?u=ee0dd0e4389f5fe9cfcf05f8e&id=3aff387b43&e=84089ed7a4

”Nu har jag hamnat helt rätt”

Skrota skammen” är hennes uppmaning till alla som lever nära någon med funktionsnedsättning. AnnKatrin Noreliusson talar av egen erfarenhet. Båda hennes barn har adhd. http://www.dn.se/arkiv/familj/nu-har-jag-hamnat-helt-ratt/

Fler patienter får enkelrum vid psykiatrin i Huddinge

Psykiatrin vid Huddinge sjukhus byggs ut. Fler patienter får enkelrum vilket stärker integriteten. Ombyggnaden ger också förutsättningar för nya arbetssätt med patienten i centrum, vilket är en viktig del i Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2016/06/Fler-patienter-far-enkelrum-vid-psykiatrin-i-Huddinge/

Fler vårdplatser och fler enkelrum vid Nacka sjukhus

Nacka sjukhus rustas upp. Vårdavdelningarna får fler enkelrum och antalet vårdplatser ökar från 127 till 236. Upprustningen innebär en förstärkning av äldrevården och psykiatrin. http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2016/06/Fler-vardplatser-och-fler-enkelrum-vid-Nacka-sjukhus/

Få uppföljningar av socialtjänstens insatser

Få av socialtjänstens insatser följs upp. Det visar Socialstyrelsens Öppna jämförelser. "Bara sex procent av kommunerna följer till exempel upp enskilda insatser inom äldreomsorgen, sammanställer resultaten och använder dessa för att utveckla verksamheten. Det råder därmed okunskap om insatsernas utfall", säger enhetschef Stina Hovmöller....

Ny hemsida för sjukresor lanseras 22 juni

Den 22 juni kommer Trafikförvaltningen att lansera en ny hemsida för sjukresor med helt nytt utseende. http://www.vardgivarguiden.se/nyheter/2016/juni/ny-hemsida-sjukresor/

Migrationspolitiken bryter mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Handikappförbunden och Lika Unika uppmanar idag, i ett öppet brev, regering och riksdag att tänka om när det gäller den inhumana skärpningen av migrationspolitiken. Om förslaget blir verklighet innebär det omfattande försämringar för personer med funktionsnedsättning....

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

En särskild utredare ska se över assistansersättningen i social- försäkringsbalken, förkortad SFB, och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade förkortad LSS. http://www.regeringen.se/contentassets/72147037df874b5da65fb16afd376244/oversyn-av-insatser-enligt-lss-och-assistansersattningen.pdf

Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor- Skolinspektionen

Det har gått sex år sedan den senaste kartläggningen av ogiltig skolfrånvaro genomfördes. Skolinspektionen kan nu i sin rapport presentera en aktuell bild över storleken på den ogiltiga frånvaron i Sveriges grundskolor. Enkätresultaten visar att under hösten 2015 var det nästan 1 700 elever som rapporterats ha ogiltig sammanhängande frånvaro i en månad eller mer och drygt 18 000...

Enkät om hemmasittare

    enkät_hemmasittare_word.pdf Attention Stockholms län har tillsammans med Autism och Aspergerföreningen gjort en enkät om hemmasittare i Stockholms län. Här kan du se resultatat.

Socialstyrelsen-Förskrivning av adhd-läkemedel 2015 – Trender och prognos av utvecklingen

Rapporten visar att förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter att öka. Rapporten redovisar en prognos av utvecklingen och vissa trender beträffande läkemedelsbehandlingen. Den vänder sig främst till yrkesverksam personal, beslutsfattare och verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-12

Hjälpmedelsguiden har flyttat in på Vårdgivarguiden

Nu har Hjälpmedelsguiden flyttat in på Vårdgivarguiden. I samband med flytten uppdateras och förtydligas vissa delar av innehållet. Hjälpmedelsguiden har sedan 2006 varit en fristående hemsida för landstingets regelverk för hjälpmedelsförskrivning och haft omkring 59 000 användare årligen. Målgruppen har varit både förskrivare och brukare av hjälpmedel. När Hjälpmedelsguiden...

Könshormoner tycks involverade i utvecklingen av autism

Människors sociala förmågor är förknippade med genetiska variationer i könshormonrelaterade gener. Det visar en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin som studerat könshormonernas involvering i utvecklingen av autism. http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitet/r/konshormoner-tycks-involverade-i-utvecklingen-av-autism,c2025039

Psykiatri i utveckling - en delrapport om psykiatri 2015

Psykiatri i utveckling - en delrapport om psykiatri 2015 inom den landstingsdrivna psykiatrin. http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=s4n42j2c&gInitPage=1

"Vi måste ta ADHD på allvar"

Vi måste ta ADHD på allvar och släppa fördomarna. Det krävs mer utbildning och kunskap hos läkarkåren om hur ADHD drabbar vuxna. Det menar Joseph Biederman, professor i psykiatri på Harvard Medical School. http://www.specialnest.se/forskning/biederman-vi-maste-ta-adhd-pa-allvar

Fritidstips, kurser & läger från Habilitering och Hälsa

Här hittar du tips på fritidsaktiviteter, kurser och läger för barn, ungdomar och vuxna personer med funktionsnedsättning. http://habilitering.se/funktionshindersguiden/fritid/fritidstips-kurser-lager

Vi normalstörda måste omvärdera synen på de med autism”

Den här boken bör vara obligatorisk för alla som arbetar med individer med autism. Det skriver Maria Bühler, psykolog och specialist i neuropsykologi, i sin recension av Neurotribes, The Legacy of autism and how to think smarter about people who think differently. “Skickligt för Silberman sin läsare fram mot sin mer revolutionerande tes: att alla försök att bota och behandla autism...

Nyhetsbrev från KIND

  http://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=4667&mid=357216

Stora skillnader i användning av adhd-läkemedel

Över fem procent av pojkarna i tonåren får nu läkemedel mot adhd. Men skillnaderna i landet är stora. I vissa kommuner får några få procent ett recept på medicin, i andra drygt 14 procent, visar en ny rapport från Socialstyrelsen. http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/storaskillnaderianvandningavadhd-lakemedel

Djup hjärnstimulering kan bryta ond cirkel vid tvångssyndrom

Tvångssyndrom drabbar ca 2 procent av befolkningen. 10 procent av dessa patienter lider av svårt terapirefraktärt tvångssyndrom. Djup hjärnstimulering (DBS) är en reversibel och beprövad behandlingsmetod för motoriska sjukdomar i hjärnan. Vid tvångssyndrom kan DBS inverka på de dysfunktionella hjärnkretsarna genom stimulering av specifika målområden i den...

Vuxnas ADHD behöver inte ha funnits redan i barndomen

För en ADHD-diagnos krävs att patienten ska ha haft sina problem redan som barn, men nu visar en studie publicerad i tidskriften JAMA Psychiatry att många vuxna som uppfyller diagnoskriterierna inte har haft problemen i barndomen. Detta skulle kunna indikera att dagens diagnoskriterier, med krav på barndomsanamnes, är för snäva....

Klinisk intervju om funktion vid autismspektrumtillstånd (AST)

Vi söker dig som vill svara på frågor som undersöker styrkor och svårigheter relaterad till AST Vi söker främst vuxna individer med AST diagnos som är intresserad att svara på frågor kring svårigheter och styrkor relaterad till sin diagnos, men vi intervjuar också nära anhörig (t.ex. förälder) till individer med AST. http://ki.se/kind/klinisk-intervju-om-funktion-vid-autismspektrumtillstand-ast

Svenska skolan borde vara bättre- artikel av Martin Ingvar

  Martin Ingvar är hjärnforskare, professor, överläkare och flitig debattör. Han anser att diagnoser är en riskfaktor i skolan och att skolan bör satsa på läs- och skrivträning för att elever ska uppnå goda resultat och svenska skolan ska lyckas med sitt uppdrag. http://www.specialnest.se/skola/svenska-skolan-borde-vara-battre

"Jag har Tourette, Tourette har inte mig!"

Bitte har man, tre barn och fast anställning som steriltekniker. Hon har också motoriska och vokala tics sedan tioårsåldern. Att ha Tourettes syndrom är på många sätt tufft, men det har också gett henne en drivkraft som hjälpt henne i livet. http://www.specialnest.se/liv-hem/jag-har-tourette-tourette-har-inte-mig

Ungas integritet på nätet- ny gratis guide

Guiden vänder sig till föräldrar, syskon, lärare eller fritidspedagoger. Vuxna som vill kunna stötta barn och unga i att ta hand om sig själva – både offline och online. https://www.iis.se/fakta/ungas-integritet-pa-natet/

Kunskapsguiden.se

Ny svensk version av ICD-10 2016-05-27 13:40 En ny svensk version av internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, ICD-10-SE, har getts ut av Socialstyrelsen.   http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Aktuellt/Sidor/Ny-svensk-version-av-ICD-10.aspx

Nytt psykiatrihus i Stockholms innerstad

Flera mottagningar inom Norra Stockholms psykiatri samlas nu i nya lokaler. http://norrastockholmspsykiatri.se/Om-oss/Press/aktuellt/nytt-psykiatrihus-i-stockholms-innerstad/

Forskning om funktionshinder pågår, nr 2-2016

http://www.cff.uu.se/digitalAssets/130/130140_3fofp_nr_2_2016_www.pdf

Vuxen med npf – Så går en utredning till

Annika Brar är överläkare och psykiater på Prima vuxenpsykiatri. Hon arbetar med att utreda vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Special Nest har frågat henne om hur en utredning går till. http://www.specialnest.se/landsting/vuxen-med-npf-sa-gar-en-utredning-till

Stockholms Stadsmission: Barn- och Ungdomsrapporten 2016

Tema: När livet blir outhärdligt– psykisk ohälsa bland barn och unga http://www.stadsmissionen.se/PageFiles/28260/Barn-%20och%20ungdomsrapporten%202016.pdf

De vill skapa arbetsplatser där olikheter är norm

ARBETSMILJÖ. Olikheter är en tillgång – inte ett hinder. Och arbetsplatserna måste utformas för att spegla det. Tillsammans ska Akademikerförbundet SSR, Handikappförbunden samarbeta för att driva på utvecklingen av universellt utformade arbetsplatser. https://akademssr.se/reportage/de-vill-skapa-arbetsplatser-dar-olikheter-ar-norm
<<  1 2 [34 5  >>