banner red

Nyheter från Attention Stockholms Län

Fler vårdplatser och fler enkelrum vid Nacka sjukhus

Nacka sjukhus rustas upp. Vårdavdelningarna får fler enkelrum och antalet vårdplatser ökar från 127 till 236. Upprustningen innebär en förstärkning av äldrevården och psykiatrin. http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2016/06/Fler-vardplatser-och-fler-enkelrum-vid-Nacka-sjukhus/

Få uppföljningar av socialtjänstens insatser

Få av socialtjänstens insatser följs upp. Det visar Socialstyrelsens Öppna jämförelser. "Bara sex procent av kommunerna följer till exempel upp enskilda insatser inom äldreomsorgen, sammanställer resultaten och använder dessa för att utveckla verksamheten. Det råder därmed okunskap om insatsernas utfall", säger enhetschef Stina Hovmöller....

Ny hemsida för sjukresor lanseras 22 juni

Den 22 juni kommer Trafikförvaltningen att lansera en ny hemsida för sjukresor med helt nytt utseende. http://www.vardgivarguiden.se/nyheter/2016/juni/ny-hemsida-sjukresor/

Migrationspolitiken bryter mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Handikappförbunden och Lika Unika uppmanar idag, i ett öppet brev, regering och riksdag att tänka om när det gäller den inhumana skärpningen av migrationspolitiken. Om förslaget blir verklighet innebär det omfattande försämringar för personer med funktionsnedsättning....

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

En särskild utredare ska se över assistansersättningen i social- försäkringsbalken, förkortad SFB, och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade förkortad LSS. http://www.regeringen.se/contentassets/72147037df874b5da65fb16afd376244/oversyn-av-insatser-enligt-lss-och-assistansersattningen.pdf

Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor- Skolinspektionen

Det har gått sex år sedan den senaste kartläggningen av ogiltig skolfrånvaro genomfördes. Skolinspektionen kan nu i sin rapport presentera en aktuell bild över storleken på den ogiltiga frånvaron i Sveriges grundskolor. Enkätresultaten visar att under hösten 2015 var det nästan 1 700 elever som rapporterats ha ogiltig sammanhängande frånvaro i en månad eller mer och drygt 18 000...

Enkät om hemmasittare

    enkät_hemmasittare_word.pdf Attention Stockholms län har tillsammans med Autism och Aspergerföreningen gjort en enkät om hemmasittare i Stockholms län. Här kan du se resultatat.

Socialstyrelsen-Förskrivning av adhd-läkemedel 2015 – Trender och prognos av utvecklingen

Rapporten visar att förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter att öka. Rapporten redovisar en prognos av utvecklingen och vissa trender beträffande läkemedelsbehandlingen. Den vänder sig främst till yrkesverksam personal, beslutsfattare och verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-12

Hjälpmedelsguiden har flyttat in på Vårdgivarguiden

Nu har Hjälpmedelsguiden flyttat in på Vårdgivarguiden. I samband med flytten uppdateras och förtydligas vissa delar av innehållet. Hjälpmedelsguiden har sedan 2006 varit en fristående hemsida för landstingets regelverk för hjälpmedelsförskrivning och haft omkring 59 000 användare årligen. Målgruppen har varit både förskrivare och brukare av hjälpmedel. När Hjälpmedelsguiden...

Könshormoner tycks involverade i utvecklingen av autism

Människors sociala förmågor är förknippade med genetiska variationer i könshormonrelaterade gener. Det visar en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin som studerat könshormonernas involvering i utvecklingen av autism. http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitet/r/konshormoner-tycks-involverade-i-utvecklingen-av-autism,c2025039

Psykiatri i utveckling - en delrapport om psykiatri 2015

Psykiatri i utveckling - en delrapport om psykiatri 2015 inom den landstingsdrivna psykiatrin. http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=s4n42j2c&gInitPage=1

"Vi måste ta ADHD på allvar"

Vi måste ta ADHD på allvar och släppa fördomarna. Det krävs mer utbildning och kunskap hos läkarkåren om hur ADHD drabbar vuxna. Det menar Joseph Biederman, professor i psykiatri på Harvard Medical School. http://www.specialnest.se/forskning/biederman-vi-maste-ta-adhd-pa-allvar

Fritidstips, kurser & läger från Habilitering och Hälsa

Här hittar du tips på fritidsaktiviteter, kurser och läger för barn, ungdomar och vuxna personer med funktionsnedsättning. http://habilitering.se/funktionshindersguiden/fritid/fritidstips-kurser-lager

Vi normalstörda måste omvärdera synen på de med autism”

Den här boken bör vara obligatorisk för alla som arbetar med individer med autism. Det skriver Maria Bühler, psykolog och specialist i neuropsykologi, i sin recension av Neurotribes, The Legacy of autism and how to think smarter about people who think differently. “Skickligt för Silberman sin läsare fram mot sin mer revolutionerande tes: att alla försök att bota och behandla autism...

Nyhetsbrev från KIND

  http://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=4667&mid=357216

Stora skillnader i användning av adhd-läkemedel

Över fem procent av pojkarna i tonåren får nu läkemedel mot adhd. Men skillnaderna i landet är stora. I vissa kommuner får några få procent ett recept på medicin, i andra drygt 14 procent, visar en ny rapport från Socialstyrelsen. http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/storaskillnaderianvandningavadhd-lakemedel

Djup hjärnstimulering kan bryta ond cirkel vid tvångssyndrom

Tvångssyndrom drabbar ca 2 procent av befolkningen. 10 procent av dessa patienter lider av svårt terapirefraktärt tvångssyndrom. Djup hjärnstimulering (DBS) är en reversibel och beprövad behandlingsmetod för motoriska sjukdomar i hjärnan. Vid tvångssyndrom kan DBS inverka på de dysfunktionella hjärnkretsarna genom stimulering av specifika målområden i den...

Vuxnas ADHD behöver inte ha funnits redan i barndomen

För en ADHD-diagnos krävs att patienten ska ha haft sina problem redan som barn, men nu visar en studie publicerad i tidskriften JAMA Psychiatry att många vuxna som uppfyller diagnoskriterierna inte har haft problemen i barndomen. Detta skulle kunna indikera att dagens diagnoskriterier, med krav på barndomsanamnes, är för snäva....

Klinisk intervju om funktion vid autismspektrumtillstånd (AST)

Vi söker dig som vill svara på frågor som undersöker styrkor och svårigheter relaterad till AST Vi söker främst vuxna individer med AST diagnos som är intresserad att svara på frågor kring svårigheter och styrkor relaterad till sin diagnos, men vi intervjuar också nära anhörig (t.ex. förälder) till individer med AST. http://ki.se/kind/klinisk-intervju-om-funktion-vid-autismspektrumtillstand-ast

Svenska skolan borde vara bättre- artikel av Martin Ingvar

  Martin Ingvar är hjärnforskare, professor, överläkare och flitig debattör. Han anser att diagnoser är en riskfaktor i skolan och att skolan bör satsa på läs- och skrivträning för att elever ska uppnå goda resultat och svenska skolan ska lyckas med sitt uppdrag. http://www.specialnest.se/skola/svenska-skolan-borde-vara-battre

"Jag har Tourette, Tourette har inte mig!"

Bitte har man, tre barn och fast anställning som steriltekniker. Hon har också motoriska och vokala tics sedan tioårsåldern. Att ha Tourettes syndrom är på många sätt tufft, men det har också gett henne en drivkraft som hjälpt henne i livet. http://www.specialnest.se/liv-hem/jag-har-tourette-tourette-har-inte-mig

Ungas integritet på nätet- ny gratis guide

Guiden vänder sig till föräldrar, syskon, lärare eller fritidspedagoger. Vuxna som vill kunna stötta barn och unga i att ta hand om sig själva – både offline och online. https://www.iis.se/fakta/ungas-integritet-pa-natet/

Kunskapsguiden.se

Ny svensk version av ICD-10 2016-05-27 13:40 En ny svensk version av internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, ICD-10-SE, har getts ut av Socialstyrelsen.   http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Aktuellt/Sidor/Ny-svensk-version-av-ICD-10.aspx

Nytt psykiatrihus i Stockholms innerstad

Flera mottagningar inom Norra Stockholms psykiatri samlas nu i nya lokaler. http://norrastockholmspsykiatri.se/Om-oss/Press/aktuellt/nytt-psykiatrihus-i-stockholms-innerstad/

Forskning om funktionshinder pågår, nr 2-2016

http://www.cff.uu.se/digitalAssets/130/130140_3fofp_nr_2_2016_www.pdf

Vuxen med npf – Så går en utredning till

Annika Brar är överläkare och psykiater på Prima vuxenpsykiatri. Hon arbetar med att utreda vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Special Nest har frågat henne om hur en utredning går till. http://www.specialnest.se/landsting/vuxen-med-npf-sa-gar-en-utredning-till

Stockholms Stadsmission: Barn- och Ungdomsrapporten 2016

Tema: När livet blir outhärdligt– psykisk ohälsa bland barn och unga http://www.stadsmissionen.se/PageFiles/28260/Barn-%20och%20ungdomsrapporten%202016.pdf

De vill skapa arbetsplatser där olikheter är norm

ARBETSMILJÖ. Olikheter är en tillgång – inte ett hinder. Och arbetsplatserna måste utformas för att spegla det. Tillsammans ska Akademikerförbundet SSR, Handikappförbunden samarbeta för att driva på utvecklingen av universellt utformade arbetsplatser. https://akademssr.se/reportage/de-vill-skapa-arbetsplatser-dar-olikheter-ar-norm

Vill du arbeta som egenerfaren kamratstödjare inom socialpsykiatrin?

Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta med ”peer support” inom socialpsykiatri i Stockholm. Att arbeta som peer supporter innebär att du som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa får utbildning för att kunna arbeta med att stötta brukare/klienter i deras återhämtning. Att dela sina upplevelser med någon annan som har lärt sig att hantera och förstå sin psykiska...

Brister i skolan ökar risken för behov av stöd från socialförsäkringen

Det finns en klar överrisk för barn som är födda i slutet på året att behöva stöd från socialförsäkringen senare i livet. Bristande stöd under skoltiden tros vara en av de viktigaste förklaringarna till detta. Det visar en ny undersökning från Försäkringskassan som publiceras i dag, där barn födda i december jämförs med barn födda i januari....

”Låt oss komma bort från stereotyperna om autism”

AKTUELLT. Judith Gould är psykolog och tidigare ledare för NAS Lorna Wing Centre for Autism i Storbritannien. Tillsammans med Lorna Wing arbetade hon under 70-talet fram modellen med symtomtriaden vid autism. Under de senaste åren har hon ägnat sig åt autism hos kvinnor och flickor, bland annat i projektet Autism in Pink.– Det är kvinnorna själva som har lärt mig om detta. Genom deras...

Regeringen vill öka kunskapen om livssituation och utsatthet för personer med funktionsnedsättning

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska genomföra en kunskapssammanställning om våld mot flickor och pojkar med funktionsnedsättning. En studie ska även göras, av Nordens Välfärdscenter, om hur livssituationen ser ut för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna. Båda besluten fattades vid dagens regeringssammanträde.  ...

Vuxnas perspektiv lyfts fram i ny avhandling om autism

Psykolog Marie Elwin har i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet utvecklat en skala för att mäta ovanliga reaktioner på sinnesintryck hos vuxna personer med autism. De reagerar ofta starkt på och är känsliga för sinnesintryck från sin omgivning, exempelvis ljud, ljus eller beröring.  ...

DN Debatt. ”Gymnasiesärskolan leder allt för sällan till arbete”

Ny studie. Samhället har misslyckats med att skapa förutsättningar för att unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna få arbete. Hela 78 procent står utanför den ordinarie arbetsmarknaden trots att de både vill och kan bidra på arbetsmarknaden. Nu krävs politiska krafttag, skriver forskarna Magnus Tideman och Jessica Arvidsson.  ...

Nyhetsbrev från Handikappförbunden maj 2016

Hej! Det här är Handikappförbundens första nyhetsbrev i år. Nyhetsbreven skickas både internt och externt och tar upp aktuella händelser och frågor vi arbetar med. http://www.mynewsdesk.com/se/handikappforbunden/news/nyhetsbrev-fraan-handikappfoerbunden-maj-2016-152031

Uppsala Universitets tidning "Forskning om funktionshinder pågår"

  http://www.cff.uu.se/digitalAssets/118/118645_3fofp_nr_1_2016_www.pdf

Forum Funktionshinder

Välkommen till Forum Funktionshinder Forum Funktionshinder är Habilitering & Hälsas informationscenter med bibliotek, frågetjänst och en kursverksamhet. Vi arbetar för att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och dess konsekvensen och vänder oss till alla berörda och intresserade. På Forum Funktionshinder finns även vägledare med fördjupad kunskap om vård, omsorg och...

Förslag om fler utredningar av adhd i Kriminalvården

I två projekt har Kriminalvården ökat antalet utredningar av adhd bland dem som dömts till fängelse. Nu föreslås bättre möjligheter till screening och utredning av adhd i hela Kriminalvården.   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6418813

Med vad styr vi psykiatrin?

SKL och Socialstyrelsen bjuder in till en dag om mätningar av den specialistpsykiatriska vården. Dagen kommer vara uppdelad i tre delar. http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/med-vad-styr-vi-psykiatrin/

Enkätundersökning om hemmasittare

Attention Stockholms län och Autism och Aspergerföreningen har tagit fram en enkät för att försöka kartlägga hur många av våra medlemmar som är ”hemmasittare”. Ordet hemmasittare är i sig problematiskt då det låter som att någon väljer att sätta sig hemma när det egentligen ofta handlar om barn och unga som drabbas av utmattningssyndrom efter att under lång tid ha levt med...

Autismen utmanar forskarna

Många vill lösa gåtan bakom autism som visar sig i tidiga år. Biologiskt inriktade forskare söker förklaringar i fostrets hjärna. Andra forskare vill utveckla stöd i samarbete med funktionshindrade. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/709976?programid=412

Autismen utmanar forskarna

Många vill lösa gåtan bakom autism som visar sig i tidiga år. Biologiskt inriktade forskare söker förklaringar i fostrets hjärna. Andra forskare vill utveckla stöd i samarbete med funktionshindrade. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/709976?programid=412

Många lever på gränsen till vad de klarar av

Tänk dig att ha 70 olika kontaktpersoner som du ska koordinera på fritiden. Det är vardagen för många funkisföräldrar och andra grupper som behöver stöd. – De lever på gränsen till vad man klarar av, säger Malin Broberg, professor i psykologi vid Göteborgs universitet. http://www.svd.se/byrakratisk-harva-knacker-manga-familjer/om/drankt-i-byrakratin

Regeringen tar samlat grepp kring arbetet med unga som varken arbetar eller studerar

Regeringen har idag utsett Inger Ashing till nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Hon ska, enligt tidigare beslutade kommittédirektiv, främja samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar. För att inte unga ska hamna mellan olika aktörers...

Regeringen utreder skolfrånvaro

Hur ska skolan få tillbaka elever med lång frånvaro? Psykolog Malin Gren Landell ska utreda frågan på regeringens uppdrag. http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2015/09/08/regeringen-utreder-skolfranvaro

Skolan följer inte lagen för elever med autism

En färsk enkät från Autism- och aspergerförbundet visar med all tydlighet att skollagen inte följs och att dagens skolsystem ”tillåter” att elever hamnar utanför år efter år. När ska de fina orden om jämlikhet och delaktighet bli verklighet i vardagen också för elever med autism? Den frågan ställer Anne Lönnermark och Nicklas Mårtensson....

Välkommen till fritidsmässan minfritid.nu!

Här får du möjlighet att prova många roliga och spännande aktiviteter, se och lyssna på olika artister, ta en fika, äta något eller bara vara. Mässan fungerar som en mötesplats där nya kontakter tas och där nya samverkansformer kan uppstå. Mässan är gratis för alla!   http://minfritid.nu/norrort

Barn med autism riskerar tvångsvård

Debattörerna: Nytt förslag skulle leda till förödande konsekvenser DEBATT. Det ska bli tillåtet att tvångsvårda barn på grund av beteenden som beror på en funktionsnedsättning, föreslår utredningen ”Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU”. Förslaget öppnar dörren för omfattande tvångsvård av barn med någon form av autism (som till exempel Aspergers...

Två autismcenter i länet läggs ned

Två autismcenter läggs ned och i stället ska verksamheten fördelas ut på femton enheter. Ett stort förändringsarbete inom verksamhetsområdet autism pågår i länet. http://www.dn.se/sthlm/tva-autismcenter-i-lanet-laggs-ned/

Kraftig ökning av antalet besök hos psykolog

AKTUELLT. Det var sex gånger fler psykologbesök inom Stockholms primärvård 2015 jämfört med 2008. Totalt har de psykosociala besöken (besök hos psykolog, kurator etc.) tredubblats under den perioden. Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) hoppas nu på en utbyggnad av den psykiska hälsovården med hjälp av bland annat internetpsykiatri....

Kraftig ökning av antalet besök hos psykolog

AKTUELLT. Det var sex gånger fler psykologbesök inom Stockholms primärvård 2015 jämfört med 2008. Totalt har de psykosociala besöken (besök hos psykolog, kurator etc.) tredubblats under den perioden. Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) hoppas nu på en utbyggnad av den psykiska hälsovården med hjälp av bland annat internetpsykiatri....

Attention Stockholms läns BUP-enkät

Vi har från fler medlemmar hört att det är svårt att få den hjälp en behöver på BUP och PRIMAmottagningar runt om i länet, därför bestämde vi oss för att skicka ut en enkät för att försöka se hur det ser ut för er medlemmar på era lokala BUP / PRIMAenheter. Vi fick varierande svar, allt från de som var nöjda tll de som inte hade fått någon hjälp alls. Den sammanställda...

SVT köper populär dramaserie om autism

Serien ”The a word” handlar om familjen Hughes smärtsamma men också humoristiska resa av förnekelse och själviakttagelse efter att deras 5-åriga son diagnostiserats med autism.   http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/svt-koper-popular-dramaserie-om-autism/

Forum Funktionshinder

Välkommen till Forum Funktionshinder Forum Funktionshinder är Habilitering & Hälsas informationscenter med bibliotek och frågetjänst som är öppen för alla. Här finns även vägledare och vi anordnar kurser och arrangemang.   http://habilitering.se/forum-funktionshinder-0

Snart kommer vi skicka ut en enkät om hemmasittare

  ”Vill uppmärksamma er på att vi, om ca en vecka, ska skicka ut en enkät till våra och Autism och Aspergerföreningens medlemmar.Vi vill få reda på det stora mörkertalet kring "hemmasittande" barn/ungdomar och unga vuxna.Med detta underlag ska vi sedan arbeta vidare för att lyfta fram gruppen, vars röster inte hörs högt nog.Vi uppskattar all hjälp med detta!

Nytt avtal ska se till att elever inte kommer i kläm i Jönköping.

Nu ska regionen och länets kommuner återigen försöka lösa vem som ska se till att barn i behov av särskilt stöd får rätt hjälp. Antalet anmälningar mot skolor och BUP ökar. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/nytt-avtal-ska-se-till-att-elever-inte-kommer-i-klam

Kurser och arrangemang från Habilitering och Hälsa

http://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=7098&mid=345792&emailkey=d9c6e532-874b-4c79-9480-2416df04a402

Attention Stockholms län håller workshop på Stockholms Universitet och lärarhögskolan

Varför uppstår konflikter i klassrummet? Hur kan vi hantera situationer som utmanar oss som lärare? Välkommen att under en halvdag träna inkludering, lågaffektivt bemötande, nödsituationer och trygghetsskapande i workshops och seminarier med utbildare från HSO, Attention och Astmaoch Allergi-föreningen i Stockholms län samt specialpedagogiska institutionen på Stockholms...

Kunskapsguide för er som möter personer med ADHD i professionen

Bemötande I fyra filmer om bemötande kan du som arbetar inom socialtjänsten få ökad kunskap och förståelse för hur det kan vara att ha adhd. Filmerna kan användas som diskussionsunderlag på din arbetsplats. Ett stödmaterial och en checklista kompletterar filmerna. http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/halsoproblem/adhd2014/Sidor/Bemotande.aspx

SPSM - Nu blir det ännu enklare att kontakta oss

Från och med den 4 april är det enklare för dig att komma i kontakt med oss. Nu lanserar vi den nya tjänsten Fråga en rådgivare.   https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/nu-blir-det-enklare-att-komma-i-kontakt-med-oss/

Vägledare för stöd och råd på Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinders vägledare har fördjupad kunskap om vård, omsorg och samhällets stöd till vuxna med flerfunktionsnedsättning och förvärvad hjärnskada. Under våren 2016 provar vi även vägledning för frågor kring neuropsykiatriska diagnoser. http://habilitering.se/forum-funktionshinder/vagledare

StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Vi tar inte emot besökare eller patienter i våra lokaler från och med 16 mars. Orsaken är bristande ventilation och arbetsmiljöproblem. Vi öppnar i nya lokaler på Sabbatsbergs sjukhus någon gång i maj och återkommer med exakt datum då vi vet mer, håll utkik på hemsidan. Det råder även remisstopp fram till 15 april. http://habilitering.se/stockk

Såhär kan det vara att leva med autism. Klarar du att se hela klippet?

http://www.expressen.se/omtalat/nyheter/sa-ar-det-att-leva-med-autism--klarar-du-av-att-kolla-klart-hela-klippet/

Lärare saknar kunskap om neuropsykiatriska diagnoser

I en skattning utförd av Karolinska institutet, uppger 80 procent av lärarna att de saknar kunskap om neuropsykiatriska diagnoser. Motsvarande siffra för specialpedagogerna är 69 procent. Lärarutbildningen ger inget stöd. http://skolvarlden.se/artiklar/larare-saknar-kunskap-om-neuropsykiatriska-diagnoser

Skolinspektionens sida för elever

Du har rätt att känna dig trygg Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan. Om du ändå blir dåligt behandlad eller mobbad måste skolan hjälpa dig. https://elev.skolinspektionen.se/sv/dina-rattigheter-i-skolan/du-har-ratt-att-kanna-dig-trygg/

Barn med autism behöver stödinsatser under lång tid

9 av 10 förskolebarn med autism har fortfarande stora svårigheter inom autismområdet i skolåldern, trots att de fått tidiga stödinsatser. En majoritet av föräldrarna anser att barnen får otillräckligt stöd i skolan. Det visar en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin där barn som fått en autismdiagnos mellan 2 och 4,5 års ålder följts upp efter 8 år.  ...

Debattartikel från Attention och Svenny Kopp

DEBATT. I Sverige söker lika många flickor som pojkar barnpsykiatrisk vård. Trots detta är det tre gånger så många pojkar som flickor som får neuropsykiatriska diagnoser, som adhd. Varför är det så?   http://www.aftonbladet.se/debatt/article22498306.ab

Lika bra överallt! Inom Stockholms läns sjukvårdsområde ska du få lika bra hjälp oavsett vart inom vuxenpsykiatrin du vänder dig.

Stockholms läns sjukvårdsområde arbetar sedan en tid tillbaka med att ta fram standarder för hur den psykiatriska vården ska se ut. Dessa utgår från vårdprocesserna för olika diagnoser som till exempel ADHD, autism, psykos, tvångssyndrom eller ångest. Alla vårdprocesser bygger på regionala vårdprogram och evidens.   http://psykiatri.sll.se/om-psykiatri-slso/vart-arbetssatt/

Förtidspension” möjlig från 19 år

Regeringen vill förändra reglerna för unga långtidssjukskrivna och sänka åldersgränsen för när så kallad hel sjukersättning kan beviljas från 30 till 19 år http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22477115.ab  

Skolinspektionen: Svagt stöd från kommuner till unga som varken studerar eller arbetar

Svagt stöd från kommuner till unga som varken studerar eller arbetar Publicerad: 1 mars 2016 Två av tre granskade kommuner har brister i stödet till unga kommuninvånare som varken studerar eller arbetar. Det visar Skolinspektionens granskning av 16 kommuners arbete med det kommunala aktivitetsansvaret.  ...

Heja Attention Roslagen! Artikel om hemmasittare.

De vill se ökade insatser mot hemmasittare Det finns många elever som inte går till lektionerna. Med rätt insatser kan deras problem underlättas menar Attention Roslagen som föreslår ett samlat grepp kring dessa frågor.   http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.3689456-de-vill-se-okade-insatser-mot-hemmasittare

Funktionshindersguiden

Den här webbplatsen ger information om stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Här får du bland annat veta vilken hjälp du kan få i vardagen och vart du ska vända dig för olika typer av stöd. http://habilitering.se/funktionshindersguiden

BO: Flickor med ADHD missgynnas

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bo-larare-maste-lara-sig-mer-om-adhd

Svensk forskning om autism och för tidig död uppmärksammas utomlands

http://medicalxpress.com/news/2015-11-people-autism-higher-premature-death.html https://spectrumnews.org/news/large-swedish-study-ties-autism-to-early-death/ http://www.onmedica.com/newsArticle.aspx?id=4b705427-3989-4244-a6f2-ffb200b643e9 http://www.beacontranscript.com/low-life-expectancy-for-patients-with-autism/5734/...

Bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättning eller sjukdom att prova arbete eller studie

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för år 2016 att den avsåg att se över möjligheterna för långtidssjuka att prova arbete eller studier en tid. Läs pressmeddelandet nedan. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/battre-mojligheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-eller-sjukdom-att-prova-arbete-eller-studier/

Information från Forum Funktionshinder

Hej! Forum Funktionshinder fick under förra året två nya uppdrag: att ge vägledning kring förvärvad hjärnskada och flerfunktionsnedsättning. Vi har nu valt att som ett projekt pröva att ge vägledning kring neuropsykiatriska diagnoser under våren 2016, eftersom det är så många av våra samtal till vår rådgivning som rör dessa diagnoser. Nu öppnar vägledningen, och vi skulle...

Söker deltagare! Webbkursen Koll på Asperger

Söker deltagare! Webbkursen Koll på Asperger När man har fått en diagnos inom autismspektrumet kan man ha en hel del funderingar om vad det egentligen betyder. Vad är ASD? Vad är autism? Asperger? Vad betyder det för mig? Vissa känner sig lättade, andra känner sig ledsna eller bryr sig kanske inte alls. Men om man vill veta mer och kanske ställa frågor, är det viktigt att få...

Första svenska barnboken om Tourette!

http://www.mynewsdesk.com/se/mrshyper/pressreleases/foersta-svenska-barnboken-om-tourette-1341745

Artikelserie i Svenska Dagbladet om hemmasittare

Spännande artikelserie, från i höstas, från Svenska Dagbladet om hemmasittare.    http://www.svd.se/i-nian-vagrade-joel-ga-till-skolan/om/hemmasittare--idagserien http://www.svd.se/stark-angest-gor-att-vissa-vagrar-ga-till-skolan/om/hemmasittare--idagserien http://www.svd.se/lararna-fattar-inte-hur-det-kanns/om/hemmasittare--idagserien...

Läkemedel för Autism

Amerikanska forskare tror sig ha hittat ett läkemedel för autism. Vad tror ni? http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6387530

Föreläsning om ensamhet på biograf Victoria

http://www.sv.se/avdelningar/sv-stockholm/kurser/vad-ar-ensamhet-hur-kan-vi-bryta-kanslan-av-ensamhet-328490/

Dokumentär om Asperger på Netflix

Netsflix har förvärvat rättigheterna till "Aspergers are us". Hoppas vi kan se den snart! http://variety.com/2016/film/features/netflix-documentary-aspergers-are-us-sxsw-1201728696/

Aktivitetskalendern flyttas till Attention Stockholms nya webbplats

Hej, Attention Stockholm som administrerar alla aktiviteter har lanserat en egen webbplats och från idag kommer alla aktiviteter ligga där. För att anmäla dig till aktiviteter gå in på www.attention-stockholm.se Attention Stockholms län önskar er en riktigt god jul!

Skolskjutsar havererar - Signera ett upprop mot förlängning av ett ohållbart avtal

Många familjer vittnar om att skolskjutsar och skjutsar till daglig verksamhet/korttidsverksamhet havererat sedan staden lät en leverantör – Samtrans – ta över hela verksamheten. Nu har en hemsida lagts upp med möjlighet att signera ett upprop mot förlängning av ett ohållbart avtal. Gå in på www.vargoddroj.se om du vill skriva under och även ta del av turerna kring Samtrans.

Hur tycker du att Samtrans fungerar?

Vi skulle behöva berättelser om Samtrans. Hur skjutsarna har fungerat sedan Samtrans tog vid och vilka konsekvenser eventuella brister har fått för dig som är närstående och/eller för dig som är anhörig. Även ni som är chaufförer får gärna skriva hur ni upplever situationen med transporter till bland annat skolor, kortids och dagliga verksamheter. Går utmärkt att skriva...

Välkommen till årets Case Management konferens 14 oktober 2015

Konferensen riktar sig till politiker, chefer, tjänstemän och andra beslutsfattare/påverkare i kommuner, landsting, Kriminalvård och skola. RACT Case Management – teori och praktik, en modell och funktion att använda i vardagen för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En sammanhållen livskedja är ett viktigt verktyg för att nå sina mål. Syfte: Att sprida...

Ladda ner Samhällsguiden

Syftet med skriften är att beskriva de lagar som styr det stöd och den hjälp som föräldrar till barn och ungdomar med Asperger har möjlighet att ansöka om. Olika aktörer har ansvar för olika insatser och det kan upplevas som svårt att hålla kontakten med alla olika aktörer. I skriften får du en översikt på de viktigaste lagar som du som förälder bör känna till....

Försäkringskassan måste sluta med oetiskt spioneri

Assistans. Att misstänkliggöra redan sårbara och utsatta personer som skett i det oseriösa Hässleholmsförsöket visar på en skrämmande utveckling och avhumanisering av Försäkringskassans arbetssätt. Det ligger inte långt från olagliga register med uppgifter om etnicitet och annat myndighetsmissbruk, skriver Handikappförbundens Ingrid Burman i ett öppet brev till...

Prata psykisk ohälsa i 5 minuter!

Den 5 maj startar vi ett samtal om psykisk ohälsa på gator och torg och i sociala medier. Prata med dina arbetskamrater eller vänner. Dela med er av tankar, tips, bilder eller filmer på Facebook, Twitter och Instagram. Använd #5min5maj så alla ser! 5 minuter kan göra stor skillnad Det är fortfarande skrämmande med psykisk ohälsa, trots att tre av fyra har erfarenhet av det....

Hjälpmedel i Stockholms län − hur funkar det?

HSO i Stockholms län har bjudit in Anna Breuer, från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för att berätta mer om hur Stockholms läns landsting har organiserat verksamheten kring hjälpmedel. Under året kommer även landstingets hjälpmedelspolicy att revideras. Kom och lär dig mer om organisationen och processen kring hjälpmedel! Tid: Måndagen den 4 maj 2015 kl. 17.30–19.30 Plats:...

REPORTAGE: Karate som medicin

Niclas fick sin diagnos två veckor innan han fyllde 33 år. Nu är han en av ett ökande antal utövare med ADHD som hittat till Karate. Här berättar han sin egen historia om vad Karaten betyder. Läs mer, klicka på länken http://iof2.idrottonline.se/SvenskaKarateforbundet/Nyheter/Forbundsnyheter/REPORTAGEKaratesommedicin/  

Bedömningskriterier överenskommelse psykisk ohälsa - SKL

Socialstyrelsens bedömningskriterier förtydligar hur grundkrav och prestationsmål i överenskommelsen för 2015 kommer att bedömas. Socialstyrelsen har tagit fram bedömningskriterier för 2015 års grundkrav och prestationsmål i samverkan med SKL. Socialstyrelsens bedömningskriterier Information på webbplatser Utförlig information om vilka områden och problem som ska finnas på...

Filmer om Adhd

Gillbergcentrum, Göteborgs universitet. Se länken nedan http://gnc.gu.se/gnc-i-media/2014

Pressmeddelande Försäkringskassan - Ny guide för personer som lever med funktionsnedsättning

Försäkringskassan gör det enklare för dem som lever med funktionsnedsättning. Nu lanseras en guide på Försäkringskassans webbplats, forsakringskassan.se, som visar vilka ersättningar man kan ha rätt till från Försäkringskassan. Den nya guiden minskar osäkerheten och otryggheten inför den första kontakten med Försäkringskassan. I början är det mycket information att ta till...

Enkät om läkemedelsuppföljning

Denna enkät vänder sig till dig har som har erfarenhet av ett eller flera läkemedel som är kopplad till din eller dina barns neuropsykiatriska funktionsnedsättning. Om du inte berörs av frågorna ber vi dig bortse från denna enkät. Det består bara av 8 frågor och går snabbt att besvara. Om ni är flera i familjen som medicinerar, ber vi dig besvara frågorna med utgångspunkt i en...

In med uppdaterad medicinsk kunskap när ADHD handläggs

Bort med stuprören och fram för uppdaterad medicinsk kunskap i första sjukvårds­ledet, skriver denna författargrupp apropå ett inlägg i LT 9/2015 om diagnostik och behandling av ADHD. Läs mer här:http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/03/Viktigt-och-ratt-om-ADHD/

Chans för sommarjobb för dig mellan 16-18 år inom Stockholms läns landsting!

Sommarjobb i Stockholms läns landsting vänder sig till dig som är nyfiken på att jobba med hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, fastighetsförvaltning eller administration. Du som söker ska vara bosatt och skriven i Stockholms län och vara mellan 16-18 år. Du måste ha fyllt 16 år innan sommarjobbet börjar och...

FN:s rekommendationer översatta till svenska

I april 2014 kom FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning med sina rekommendationer på engelska till den svenska regeringen. Nu har UD:s presstjänst tagit fram en officiell översättning till svenska av rekommendationerna. FN:s rekommendationer på svenska Ladda ner översättning här.pdf

Välkommen till Attention Stockholms län Årsmöte 2015

Nu har ännu ett Attention år nått sitt slut och vi kan med glädje blicka tillbaka och summera vad vi tillsammans åstadkommit. De lokala Attention-föreningarna i Stockholms län kallas härmed till årsmöte för att gå igenom länsföreningens verksamhetsberättelse för 2014 och besluta om verksamhetsplan och budget...
<<  1 2 [34  >>