banner red

Nyheter från Attention Stockholms Län

Äntligen höjs lönebidraget till en värdig nivå

Igår gick regeringen ut och gav besked om nya efterlängtade förstärkningar inom arbetsmarknad. ”Efter många års envist arbete från Funktionsrätt Sveriges sida lyssnar regeringen äntligen och höjer lönebidraget till personer med funktionsnedsättning till en värdig nivå”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige....

Mer inflytande och ökad trygghet

Mer kontroll över sin egen vård och en känsla av trygghet. Så upplever patienterna modellen "Självvald inläggning" som innebär att patienterna själva kan välja om och när de vill bli inlagda. En sjuksköterska sköter inskrivningen och patienten kan komma direkt till avdelningen. http://www.anhoriga.se/nyheter/mer-inflytande-och-okad-trygghet/

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

I propositionen föreslås en ändring i diskrimineringslagen (2008:567) som avser bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Ändringen innebär att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, om företaget i sin näringsverksamhet...

Nytt nummer från MIND

http://mailchi.mp/mind/mind-v-34-f-barn-med-psykiskt-sjuk-frlder-fr-std?e=84089ed7a4

Läsa-skriva-räkna garantin handlar om alla elevers funktionsrätt

”Det är en självklarhet att alla elever ska få det stöd de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Men det är tydligt att den lagstiftning vi har idag inte räcker till.” https://www.mynewsdesk.com/se/funktionsratt/pressreleases/laesa-skriva-raekna-garantin-handlar-om-alla-elevers-funktionsraett-2109762

Höstens utbud av kurser och föreläsningar från Habilitering och hälsa

http://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=7098&mid=430186&emailkey=d9c6e532-874b-4c79-9480-2416df04a402&languageCode=sv

Nyhetsbrev från SBU

Ur detta nummer; Sammanställd kunskap saknas inom rättspsykiatrin Det finns inga tillförlitliga systematiska översikter av behandlingar och bedömningar inom rättspsykiatrin. Det visar en kartläggning från SBU. http://one.rulemailer.com/wb.php?p=10vo/zll/rs/5lj/6am/rs

Nytt nummer från MIND

Här kan du läsa senaste numret från MIND.   http://mailchi.mp/mind/mind-v-23-fler-insatser-kan-frebygga-sjlvmord?e=84089ed7a4

Projektet Din Rätt

Har du erfarenhet av att ha blivit diskriminerad? Vet du i så fall vart du kan vända dig för att få hjälp? Projektet Din Rätt arbetar med att uppmärksamma och stoppa diskriminering mot personer på grund av deras psykisk ohälsa. http://www.nsph.se/projekt/projektet-din-ratt/

Fler barn än förväntat får adhd-läkemedel

Förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter att öka. Under 2016 fick 5,5 procent av pojkarna och 2,5 procent av flickorna i åldern 10-17 år sådana läkemedel. Det är fler än förväntat, utifrån dagens kunskap om hur vanligt adhd är. Samtidigt varierar förskrivningen kraftigt mellan kommunerna. http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/pressmeddelanden/flerbarnanforvantatfaradhd-lakemedel

Nr 2 av "Forskning om funktionshinder pågår"

  http://www.cff.uu.se/digitalAssets/118/c_118645-l_3-k_fofp_nr_2_2017_www.pdf

Nytt nummer från MIND

Läs senaste numret från MIND här; http://mailchi.mp/mind/mind-v-22-viktigt-med-tidig-hjlp-vid-tstrningar?e=84089ed7a4

Enkät om unga vuxna utan studier/ sysselsättning

Hej! I vårt vidare arbete för unga vuxna mellan 16-29 år utan sysselsättning eller arbete, genomför vi en enkät för att ta reda på hur stödet ni får/fått sett ut från olika instanser. Eller hur avsaknaden av stödinsatser ser ut. Detta kommer fungera som underlag för våra föreningar i fortsatt påverkansarbete mot kommun och landsting för att få samverkan att fungera för...

Nytt nummer från MIND

http://mailchi.mp/mind/mind-v-19-vanligt-med-terfall-efter-kbt-behandling-vid-depression-907409?e=84089ed7a4

Nytt mål ska styra funktionshinderspolitiken

Ett nytt mål och en ny inriktning ska styra funktionshinderspolitiken. Statsrådet Åsa Regnér presenterade i dag den av regeringen beslutade propositionen för funktionshinderspolitiken som nu lämnas till riksdagen för beslut. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/nytt-mal-ska-styra-funktionshinderspolitiken/

Kunskapssammanställning om diskriminering pga psykisk ohälsa- NSPH

Nu är den här – den första systematiska kunskapsöversikten om diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Det är NSPH-projektet Din Rätt som ligger bakom den, ihop med journalisten och forskaren Sofia Wikman, och förutom att samla alla relevanta studier i frågan sedan tio år tillbaka kommer de också med en rad rekommendationer om hur diskrimineringen stoppas....

Remissvar | Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

Utredningens förslag syftar till att skolorna ska uppmärksamma och agera på elevers frånvaro på ett tidigare stadium än vad som sker i dag och att eleverna ska få den hjälp de behöver för att deras rätt till utbildning ska tillgodoses. http://www.arbetsterapeuterna.se/Om-forbundet/vi-tycker/Remissvar1/20141/Remissvar--Saknad-Uppmarksamma-elevers-franvaro-och-agera-SOU-201694/

Nytt nummer från MIND

http://mailchi.mp/mind/mind-v-19-vanligt-med-terfall-efter-kbt-behandling-vid-depression?e=84089ed7a4

Så vässar vi skolan- SKL

Många kommuner och skolor arbetar redan med mycket av det att utveckla lärarrollen och att stärka skolans styrning och ledning. Mycket tyder på att ett ökat samarbete inom skolan och mellan skolan, förvaltning och politiken är nyckeln till en bättre skola och bättre resultat. https://skl.se/tjanster/omskl/vivassarvalfarden/utmaningarforvalfarden/skolan.7464.html

Psykiska ohälsan kräver nya sätt att jobba på

DEBATT Det är klarlagt att arbetet spelar en avgörande roll för risken att drabbas av psykisk ohälsa. Tillväxtsamhällets krav tar dock inte hänsyn till att alla människor inte kan pressas in i samma mall. Välfärden har fått ett pris, allt fler färdas inte längre väl. Den nya ohälsan kräver nu ett nytt sätt att tänka och ansvaret faller tungt på arbetslivet som behöver...

Fonder, stiftelser och stipendier- Forum funktionshinder

Det finns många fonder, stiftelser och stipendier som personer med funktionsnedsättning kan ansöka pengar från. Ofta har fonder, stiftelser och stipendier olika krav för att man ska kunna få bidrag. Det kan handla om en viss ålder, var man bor eller en specifik diagnos. De flesta fonder har ett sista ansökningsdatum. http://habilitering.se/funktionshindersguiden/ekonomi/fonder

Nytt nummer från MIND

http://mailchi.mp/mind/mind-v-17-psykisk-ohlsa-ger-lngre-sjukskrivningar?e=84089ed7a4

Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholm 2017-2020

Nästan vart femte barn lever i en familj där en vårdnadshavare dricker för mycket alkohol och itvå av tre misshandelsfall är alkohol inblandad. Hälften av alla rökare beräknas dö i förtid ochännu er blir sjuka av sin rökning. Och för de som använder narkotika nns en ökad risk att inteklara av skolan eller ett arbete. Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) orsakar inte bara...

Fortsatt stora skillnader i hälsa

Folkhälsomyndigheten överlämnar i dag Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017 till regeringen. Folkhälsan i Sverige är god sett ur ett globalt perspektiv. De flesta har det bra och skattar sin hälsa som god, och på flera sätt förbättras hälsoläget i befolkningen. Dödligheten minskar i både hjärt-kärlsjukdom och de fyra vanligaste formerna av cancer, med undantag för...

Nytt nummer från Mind

http://mailchi.mp/mind/mind-v-16-sjlvskadebeteende-lnkat-till-vld-mot-andra?e=84089ed7a4

Funktionsrätt är ett nyord - Handikappförbunden

Här är Institutet för språk och folkbildnings text om funktionsrätt. Det nya ordet funktionsrätt handlar om rätten till självbestämmande och full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. http://www.hso.se/press/Senaste-nytt/Funktionsratt-ar-ett-nyord/

Habilitering och hälsa - nyhetsbrev april 2017

http://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=7098&mid=411555&emailkey=d9c6e532-874b-4c79-9480-2416df04a402

Vad händer i tvångsåtgärdsutredningen just nu?

Nu har tvångsåtgärdsutredningen pågått i drygt tre månader, det har varit en hektisk period av insamling av material för utredarna. Vi ställde några frågor kring hur arbetet går till utredningssekreteraren Louise Aronsson.   http://samordnarepsykiskhalsa.se/nyheter/vad-hander-utredningen-just-nu/

Barns psykiska ohälsa - rapport från BRIS

Under 2016 handlade fyra av tio av Bris kontakter med barn om psykisk ohälsa. Rapporten du håller i din hand är en alarmklocka. Den beskriver verklig­ heten för de barn som kämpar för sin rätt till hälsa. Den visar på att det är dags för förändring – att det är dags att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga.  ...

Policy Folkhälsa 2017-2021-SLL

Nu är den nya Policy folkhälsa 2017–2021 för Stockholms läns landsting lanserad. Under en förmiddag samlandes ett hundra tal intresserade, för att aktivt bidra via en app och lyssna till den intressanta paneldiskussionen som kom att beröra folkhälsa ut många olika aspekter. http://folkhalsoguiden.se/nyheter/lansering-av-policy-folkhalsa/

Kraftig ökning av sömnmedlet melatonin

Sömnhormonet melatonin, som ofta förskrivs till personer med adhd, har ökat med över 40 procent mellan 2015 och 2016. Störst var ökningen bland vuxna kvinnor. Det visar ny statistik från Socialstyrelsens läkemedelsregister. http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavsomnmedletmelatonin

Journal via nätet

Du som är 18 år eller äldre och vill läsa din Journal via nätet, kan göra det via säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguiden. http://psykiatri.sll.se/aktuellt/journal-via-natet/

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2016-Socialstyrelsen

Statistiken visar att antalet insatser som kommunerna ger enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fortsätter att öka. Även antalet personer med insatser ökar i högre takt. Det är också betydligt fler män än kvinnor som får insatser. Bland 0-6 åringarna är det mer än dubbelt så många pojkar som får stöd än flickor....

Uppdrag till MTM från regeringen att göra en översyn av tillgången till tillgängliga läromedel från förskola till högskola

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, att i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.  ...

Skolan ska bli bättre på att stötta elever med ADHD och andra neuropsykiatriska svårigheter

Utbildningsdepartementet föreslår nya kunskapskrav för speciallärare och specialpedagoger i en promemoria som nu skickas ut på remiss. Syftet är att säkerställa att framtida speciallärare och specialpedagoger får en fördjupad och breddad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och därmed bättre förmåga att anpassa lärmiljön utifrån elevens förutsättningar.  ...

Tillsynsrapport 2016 - De viktigaste iakttagelserna inom IVO:s tillsyn och tillståndsprövning för verksamhetsåret 2016

I denna tillsynsrapport presenterar IVO myndighetens viktigaste iakttagelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården under 2016. Iakttagelserna är ett resultat av en inventering och analys, och av myndighetens tillsyn och tillståndsprövning....

Sluta prata om assistansfusket- Debattartikel från Stig Nyman

Handikappförbunden anser att det är nog nu! Sluta prata om assistansfusket som något väsensskilt från andra bedrägerier inom välfärden. Rikta strålkastaren mot de skyldiga, mot kriminella och mot regeringen och ansvariga myndigheter som inte tar sitt ansvar. http://www.unt.se/asikt/debatt/sluta-prata-om-assistansfusket-4581023.aspx

Oanmäld granskning visar lägre lärarstöd i årskurs 3 än årskurs 6

Eleverna i årskurs 3 fick inte tillräckligt lärarstöd vid nästan var femte tillfälle där Skolinspektionen observerade helklassundervisning i en oanmäld granskning under hösten.   https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/oanmald-granskning-visar-lagre-lararstod-i-arskurs-3-an-arskurs-6/

Lag utan genomslag - utvärdering av patientlagen

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagens övergripande syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning. Uppföljningen av patientens faktiska ställning har utgått från patienters perspektiv.   http://www.vardanalys.se/Rapporter/2017/Lag-utan-genomslag/

Kvalitetsbokslut 2016- SLL

Vårt Kvalitetsbokslut för 2016 är nu färdigt. Här hittar du våra medicinska resultat och jämförelser med tidigare år. http://psykiatri.sll.se/aktuellt/kvalitetsbokslut-2016/

Kunskapen om autism hos flickor måste öka- Läkartidningen

En avhandling från 2010 [1] visar att flickor med utvecklingsavvikelser tenderar att missas av professionella. Föräldrar hade sökt hjälp hos vårdcentraler och barn- och ungdomspsykiatrin ett flertal gånger utan att någon uppmärksammat autism och/eller uppmärksamhetsstörning. Efter grundlig utredning konstaterades att det som tolkats som exempelvis ångest, depression,...

Samtal och motion upplevs viktigt för psykisk hälsa

Studien från CES bygger på en analys av svaren på öppna frågor i en enkät som lämnades ut till patienter i väntrummen vid två öppna psykiatriska mottagningar inom Stockholms län under hösten 2014. http://folkhalsoguiden.se/nyheter/vantrumstudien/

Mindfulness förebygger stress och ångest

Mindfulnessövningar är bevisat effektiva i behandling av vuxna med nedstämdhet, ångest och oro. Nu ska forskare undersöka om man även kan använda mindfulness i förebyggande syfte för att minska barns stress http://www.sydsvenskan.se/2017-03-07/mindfulness-botar-stress-och-angest

Bris slår larm: Psykisk ohälsa bland barn ökar

39 procent. Så stor andel av samtalen till Bris berör numera psykisk ohälsa, ångest, uppgivenhet, oro, ensamhet, självdestruktivitet och självmordstankar. Nu slår barnrättsorganisationen larm. http://www.expressen.se/nyheter/bris-slar-larm-psykisk-ohalsa-bland-barn-okar/

Självmordslinjen

Självmordslinjen tog emot 21.000 samtal förra året – men långt ifrån alla kommer fram. Volontärer tar emot samtal som pendlar mellan livsleda till akuta självmordshot. http://www.dn.se/sthlm/vi-bryter-tabut-att-prata-om-sjalvmord/

Autism- och Aspergerförbundets LSS-plattform

Har man autism har man rätt att ansöka om insatser enligt LSS. Insatserna beviljas därefter utifrån det individuella behovet. Plattformen tar upp vilka insatserna är och varför dessa är viktiga för personer med autism och deras anhöriga, men tydliggör även lagens övergripande intentioner med rätten till ett gott liv i fokus. http://www.autism.se/lssplattform

Sophie Ekman: Skolhälsan styrs av rektorernas godtycke

Skolhälsovården har alltid, fram till nya skollagen, varit en oberoende enhet som aldrig behövt vika ner sig för en rektor eller en kommun, som inte hörsammar att barnet utifrån exempelvis autism eller ADHD eller kognitiva funktionsnedsättningar inte får den medicinska/pedagogiska hjälp som barnets funktionsnedsättning innebär....

Sommarjobb inom SLL

  http://www.sll.se/sommarjobb/

Tio procent fler patientklagomål- SLL

De klagomål som inkommer till patientnämnden rör i första hand områdena vård och behandling. Dessa ärenden utgör närmare 45 procent. Relativt många anmälningar som handlar om olika typer av brister i kommunikation och bemötande har också kommit in. Patientens upplevelse av vårdsituationen kan ofta hänga ihop med hur just bemötandet varit...

Stockholms läns landsting går med vinst

De senaste tio åren har landstinget visat positiva resultat före omställningskostnader. En ekonomi i balans är viktigt för den långsiktiga utvecklingen och skapar utrymme för prioriterade och nödvändiga investeringar. För de kommande åren kommer den totala kostnadsutvecklingen att påverkas av den omfattande utbyggnaden och upprustningen av infrastrukturen i hälso- och sjukvården...

Dålig kunskap om psykisk ohälsa ökar risken för diskriminering

Kunskapen om psykisk ohälsa brister i landets kommuner. Endast en tredjedel har ett handlingsprogram inom socialtjänsten mot diskriminering som omfattar psykisk funktionsnedsättning och i drygt hälften av kommunerna har socialtjänstpersonal fått kompetensutveckling kring bemötande kopplat till psykisk funktionsnedsättning. Det visar en kartläggning utförd av Nationell samverkan för...

PR Vård Barnmottagning- ny mottagning utan remisstvång

Vi välkomnar barn och ungdomar upp till 17 år boende i Stockholms län. Hos oss bokar du tid utan remiss. Våra läkare träffar du utifrån frågor om tillväxt, astma och allergi, problem med magen, huvudvärk eller något annat som bekymrar. Vi har även tre specialuppdrag: utreda och behandla barn och ungdomar med misstänkt ADHD, behandla barn och ungdom med överviktsproblematik samt...

”Att ta bort tvångsåtgärder helt tror jag är farligt för ungdomarna”

– Det finns en del tvång som är onödigt men det finns också en del som är absolut nödvändigt, säger Pär Höglund, ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri och organisationsforskare, när vi ses några timmar innan han ska jobba natt på slutenvårdsavdelningen inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm....

Projekt Småsyskon är en studie av barns tidiga utveckling- KI och Uppsala universitet

Målet med Projekt Småsyskon är att förbättra kunskapen om den tidiga utvecklingen hos barn som får autismspektrumtillstånd, språkstörning eller ADHD. Med studien hoppas vi kunna bidra till utvecklingen av nya behandlingsinsatser som kan sättas in tidigare och som är bättre anpassade till de olika tillstånden. http://www.smasyskon.se/sv/start.php?lang=sv

Dyskalkyli – Vad är det och hur går en utredning till?- Uppsala universitet

De senaste åren har begreppet dyskalkyli blivit allt vanligare inom skolvärlden, och trots detta har jag och mina studiekamrater inte mött någon infromation om denna diagnos under vår lärarutbildning. I framtiden kommer vi troligtvis undervisa elever som fått denna diagnos, och det är därför viktigt att vi får en insikt i vad diagnosen innebär, för att kunna avgöra vilka slags...

Sluta vara så himla luddig

Det kan de neurotypiska lära sig av aspergare. Den 24 april 1997 fyllde Andreas Brunnström 17 år. Framåt eftermiddagen skulle han och familjen ut och äta middag. Men först skulle han klara av ett viktigt möte.Efteråt skulle han beskriva det som om det var då livet började. På mötet fick han diagnosen asperger – och saker och ting föll på plats....

Webbkursen Scope - tidigare koll på Asperger

När man har fått en diagnos inom autismspektrumet kan man ha en hel del funderingar om vad det egentligen betyder. Vad är ASD? Vad är autism? Asperger? Vad betyder det för mig? Vissa känner sig lättade, andra känner sig ledsna eller bryr sig kanske inte alls. Men om man vill veta mer och kanske ställa frågor, är det viktigt att få bra och korrekt information. Och det är inte...

Debattartikel från Handikappförbunden

För att vi på riktigt ska få ett samhälle för alla, måste man tänka om i samhällsbygget och redan i planeringsstadiet utgå ifrån principen om universell utformning, det vill säga att människor är olika och har olika behov, skriver Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbunden. http://www.metro.se/artikel/vi-har-alla-rätt-till-ett-samhälle-som-fungerar

Ny barnläkarmottagning öppnar på Östermalm

Snart kan du få en läkartid åt ditt barn på Brahegatan. I och med det kommer hälften av innerstans barn- och ungdomsmedicinska mottagningar att finnas på Östermalm. Förutom att erbjuda akut och planerad vård för barn och unga i åldern 0-17 år kommer Stockholm kids ha lika stort fokus på psykisk ohälsa och neuropsykiatri. – I dag är det långa köer för att träffa en...

Stor otydlighet i samverkan kring elever med funktionsnedsättning

En ny rapport om samverkansmötena kring elever med funktionsnedsättning visar att det sällan handlar om riktig samverkan. Den samverkan som finns mellan specialpedagoger, vårdnadshavare och skolor präglas av en otydlighet när det gäller bland annat uppdrag, syfte, språkbruk och styrning. http://www.forskning.se/2017/01/09/stor-otydlighet-i-samverkan-kring-elever-med-funktionsnedsattning/

Utökat stöd för barn och ungdomar med autism på Habiliteringscentrum i Södertälje

Habiliteringcentrum i Södertälje har fått ett utökat vårdavtal för barn med autismspektrumtillstånd (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/utokat-stod-for-barn-och-ungdomar-med-autism-pa-habiliteringscentrum-i-sodertalje

Hjälpmedelspolicy för Stockholms läns landsting

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i samråd med brukarorganisationer reviderat Stockholms läns landstings hjälpmedelspolicy. Hjälpmedelspolicyn är den policy som regelverket för hjälpmedelsförskrivning, Hjälpmedelsguiden, bygger på. http://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/hjalpmedelsguiden/start/om-hjalpmedelsguiden/hjalpmedelspolicyn/

Samtalsgrupp för barn med NPF- Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention söker deltagare till grupp för barn med NPF Barns röst är ett arvsfondsprojekt som riktar sig till barn med NPF. Som ett led i projektet ska ett studiecirkelmaterial för hur en kan leda grupper för barn med NPF tas fram. Under våren kommer därför en grupp bestående av barn med NPF träffas för att testa och påverka innehåll och upplägg i...

Skärpt lag öppnar för bättre arbetsmiljö för alla

Arbetet med att skapa mer inkluderande och tillgängliga arbetsplatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar kan skapa bättre arbetsmiljö för hela arbetslaget och minska risken för sjukskrivningar. Lagskärpningen av diskrimineringslagen efter årsskiftet ger ett gyllene tillfälle att lyfta arbetsmiljöfrågorna....

Suicidprevention 2016. En lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord

I Suicidprevention 2016 sammanfattas det suicidpreventiva arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten, andra berörda myndigheter och den ideella sektorn. Lägesrapporten är utgiven av Folkhälsomyndigheten. http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/kunskapsstod/lagesrapporter/Sidor/Suicidprevention-2016-En-lagesrapport-om-det-nationella-arbetet-med-att-forebygga-sjalvmord.aspx

Kurser och arrangemang av Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder anordnar kurser, föredrag och andra arrangemang inom olika ämnen och teman som rör funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Vi riktar oss till närstående, yrkesverksamma, personer med egen diagnos och andra intresserade. http://habilitering.se/forum-funktionshinder/kurser-och-arrangemang-av-forum-funktionshinder

Simon Kyaga: ”Hade patienten mani – eller var han ett geni?”

Psykiskt sjuka är vanliga människor som kan ha ovanligt kreativa förmågor. Det menar Simon Kyaga som insåg hur viktigt det är att möta patienter med ett öppet och fördomsfritt sinne. http://ki.se/forskning/simon-kyaga-hade-patienten-mani-eller-var-han-ett-geni

Fler flickor med adhd fångas upp

De senaste åren har skolan blivit bättre på att upptäcka flickor med diagnosen adhd, visar ny forskning. Utvecklingen när det gäller flickor med autismspektrumtillstånd ser däremot inte lika positiv ut. http://www.specialnest.se/forskning/fler-flickor-med-adhd-fangas-upp

Våga prata 2017- seminarium om psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och är idag den främsta orsaken till sjukfrånvaro på jobbet. Även bland de yngre ökar den psykiska ohälsan och hälften av de unga i Sverige har psykosomatiska symtom. Hjärnkoll vill öppna upp för att våga prata om hur vi mår psykiskt och genom detta seminarium får ni inspiration till hur ni kan börja samtala på er arbetsplats....

Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera- regeringen

Betänkande av Att vända frånvaro till närvaro – en utredning om problematisk elevfrånvaro http://www.regeringen.se/48d4f6/contentassets/77af60bb1e264076b19e879d53d5b58a/saknad-uppmarksamma-elevers-franvaro-och-agera-sou-201694.pdf

Utökat stöd till barn och unga med autismspektrumdiagnos under 2017

Stockholms läns landsting utökar stödet till barn och unga med autismspektrumdiagnos utan intelektuell funktionsnedsättning under året så att samtliga årskullar erbjuds individuella insatser.   http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2017/01/Utokat-stod-till-barn-och-unga-med-autismspektrumdiagnos-under-2017/

Artikel om BUP i SvD

Barn så unga som tio år vill ta livet av sig. Tonåringar sitter hemma på rummet i över ett år och föräldrar är förtvivlade. Klagomålen mot barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm nådde rekordnivåer 2016. Samtidigt protesterar 200 psykologer som tröttnat på dåliga arbetsvillkor. http://www.svd.se/bup-krisen-foraldrar-oroliga-for-barns-liv

Delaktighet betonas i ny policy- SLL

Den !:a januari 2017 får Stockholms läns landsting en ny policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Det beslutade LAndstingsfullmäktige vid årets sista möte. http://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2016/12/Delaktighet-betonas-i-ny-policy/

LSS-debatten har många ansikten och perspektiv - MFD

"...denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet" för de målgrupper lagen omfattar så står det i portalparagrafen till Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Samma höga ambition uttrycks också i de funktionshinderspolitiska målen som riksdagen antog år 2000....

Dags för en värdig funktionsrättspolitik

Jämlik hälsa. ”Alla beslut ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter”. Citatet kommer från statsminister Stefan Löfvéns regeringsförklaring 2014, som skapade höga förväntningar hos funktionsrättsrörelsen. Nu drygt två år senare kan vi se att funktionsrättspolitiken havererat. Sverige är långt ifrån att implementera det rättighetsperspektiv som FN kräver....

Gemensamma planer och uppföljningar är viktigt i samverkan kring patienter och brukare

VO har sammanställt resultaten från tre projekt inom riskbaserad tillsyn som visar att gemensamma planer och utvärderingar av samverkan behöver förbättras för att patienter och brukare ska få en god vård och omsorg. http://www.ivo.se/nyheter/2016/gemensamma-planer-och-uppfoljningar-ar-viktigt-i-samverkan-kring-patienter-och-brukare/

Hur får vi bort tvångsåtgärder mot barn?

Jag har fått ett tilläggsdirektiv av regeringen och Gabriel Wikström. Uppdraget innebär att vi ska göra en översyn av tvångsåtgärder mot barn och unga under 18 år enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) med utgångspunkten att kraftigt minska eller avskaffa användningen av tvångsåtgärder. http://samordnarepsykiskhalsa.se/aktuellt/hur-far-vi-bort-tvangsatgarder-mot-barn/

Nya rekommendationer för att stärka barnperspektivet i offentlig verksamhet

dag går det ut nya rekommendationer från Barnombudsmannen riktat till revisorer som granskar att kommuner, landsting och regioner efterlever Barnkonventionen. https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20161/nya-rekommendationer-for-att-starka-barnperspektivet-i-offentlig-verksamet/

Tvångsåtgärder mot barn och unga inom den psykiatriska tvångsvården ska ses över

Regeringen har beslutat om ett tilläggsuppdrag till den nationella samordnaren inom området psykisk hälsa. Uppdraget innebär att samordnaren ska göra en översyn av tvångsåtgärder mot barn och unga under 18 år enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård med utgångspunkten att kraftigt minska eller avskaffa användningen av tvångsåtgärder....

Hjärnkoll Stockholms län - våga prata psykisk ohälsa

Har ni psykisk ohälsa på jobbet? Troligen, för sanningen är att 3 av 4 har erfarenhet av psykisk ohälsa. Det är din granne, din släkting eller din kollega. Trots det vet vi inte hur vi ska bemöta våra medmänniskor med psykisk ohälsa, som är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. http://www.hjarnkollstockholm.se

Respekt (2016)- Barnombudsmannen

arnombudsmannen har i årets fördjupningsarbete mött 97 barn och unga med funktionsnedsättning. Det är barn som begär och förtjänar respekt. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut. https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/vart-arbete/arsrapporteringar/respekt-2016/

Psykisk hälsa – läns- och kommunstatistik

Här presenteras färdiga diagram och kartor på läns- och kommunnivå. Vårt webbaserade verktyg gör statistiken mer lättillgänglig och interaktiv, där du bland annat kan följa utvecklingen av psykisk hälsa och suicid med hjälp av rörlig grafik. Statistiken kan sparas och skrivas ut som ett faktablad eller användas i en Power Point-presentation....

Stereotypa beteenden- habilitering och hälsa

Alla som får en autismspektrumdiagnos har någon form av svårigheter med socialt samspel och kommunikation. Ett annat symtom som är vanligt, men som däremot inte gäller alla, är det som kallas för stereotypa beteenden. http://habilitering.se/behov-och-insatser/problembeteenden/stereotypa-beteenden

Tydlig koppling mellan psykisk hälsa och skolresultat

Sambandet mellan elevers psykiska hälsa och deras skolresultat presenteras i en avhandling från Lunds universitet. Avhandlingens författare, skolläkaren Fiffi Boman, menar att det är avgörande att sätta in rätt stöd för elever med behov av det tidigt. http://www.specialnest.se/skola/tydlig-koppling-mellan-psykisk-halsa-och-skolresultat

Rapport från Landstingsrevisorerna

Landstingsrevisorerna har sammanställt en rapport om vårdkedjan för barn med ADHD och diabetes. http://www.sll.se/om-landstinget/sa-fungerar-landstinget/sa-granskas-landstinget/Rapporter-fran-landstingsrevisorerna1/Projektrapporter-2016/

Fler flickor med adhd upptäcks

Skolan har blivit bättre på att upptäcka flickor med adhd, enligt forskaren Svenny Kopp. Men utvecklingen är inte lika positiv för flickor med autism. http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2016/11/25/fler-flickor-adhd-upptacks

Nytt nummer av "Forskning om funktionshinder pågår"

http://www.cff.uu.se/digitalAssets/118/118645_3fofp_nr_4_2016_www.pdf

En dag för alla - 3 december

Den 3 december firar vi ”En dag för alla”, internationella funktionsrättsdagen. Mot bakgrund av regeringens hantering av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har Handikappförbunden i år valt att tillsammans med en enad funktionsrättsrörelse, ställa oss bakom den landsomfattande manifestationen "Assistans är frihet- rädda LSS."...

Handikappförbundens nyhetsbrev nov 2016

Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige i maj 2017 På en extrainsatt kongress i oktober togs beslutet att Handikappförbunden den 18 maj 2017 byter namn till Funktionsrätt Sverige. I samband med namnbytet kommer vi att byta utseende, vi arbetar nu med att ta fram en ny logotyp och ny webbplats. Namnbytet innebär också att vi introducerar det nya begreppet funktionsrätt....

webbkurs Introduktion till autism - Autism och Aspergerförbundet

e-autism är en helt kostnadsfri webbkurs genom Autism- och Aspergerförbundet. Den är öppen för alla. Webbkursen "Introduktion till autism" är uppdelad i olika avsnitt som bland annat berör tänkande, sinnesintryck, kommunikation, stress och energi. Du kan göra de olika avsnitten i din egen takt. Du kan logga ut och sedan logga in och fortsätta där du var vid ett annat tillfälle. På...

Koll på Asperger - en webbkurs för unga

Personer med AST kan vilja veta mer om diagnosen och kan behöva ställa frågor – då är det viktigt att få tydlig och korrekt information. Det är inte alltid man har lust att gå till en mottagning och prata med någon. Därför har vi tagit fram en internetbaserad kurs om AST för unga 16-25 år. http://ki.se/kind/koll-pa-asperger-en-webbkurs-for-unga

Medarbetare med brukarerfarenhet ger struktur och patientnytta- halvårsrapport

Aktiviteter som ger struktur och ordning, en tydlig patientnytta och ett förändrat synsätt hos personalen. Det är vad Medarbetare med brukarerfarenhet hittills bidragit till. Nu har PRIO-projektets halvårsrapport kommit. http://norrastockholmspsykiatri.se/Om-oss/Press/aktuellt/medarbetare-med-brukarerfarenhet-ger-struktur-och-patientnytta/

Delaktighet i skolan för flickor och pojkar med adhd- SPSM

Med den här rapporten vill vi motivera och stödja alla inom skolan att organisera lärmiljön på ett sätt som gynnar delaktighet för flickor och pojkar med adhd. https://webbshop.spsm.se/lagesrapport2016/

Omsorgs-RUT kan ge nya möjligheter för personer med funktionsnedsättningar

DEBATTARTIKEL. Kristdemokraterna har lagt fram ett nytt förslag för nyttjande av RUT-avdraget inom området personlig omsorg, genom möjlighet även för syskon att köpa tjänster för ledsagning och avlösning för personer med funktionsnedsättningar. http://hejaolika.se/artikel/omsorgs-rut-kan-ge-nya-mojligheter-personer-med-funktionsnedsattningar

De subventionerade anställningarna ska ses över

Inom Regeringskansliet bedrivs ett generellt arbete med att förenkla och göra de subventionerade anställningarna mer effektiva och träffsäkra, bl.a. har förändringar i nystartsjobb och extratjänster aviserats i budgetpropositionen för 2017. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/de-subventionerade-anstallningarna-ska-ses-over/

Lägg inte ned hälsomottagningarna, bygg ut!

Att erbjuda hälsomottagningar är ett viktigt led i att erbjuda jämlik vård och en del i arbetet med att förbättra folkhälsan även för personer med funktionsnedsättning, skriver elva funktionshinders- och patientföreningar. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/11/08/lagg-inte-ned-halsomottagningarna-bygg-ut/

Behandlar barn mot tics via nätet

Tics är repetitiva och ofrivilliga rörelser och ljud. I ett nystartat projekt testas behandling över nätet för barn som drabbats. Per Andrén, psykolog och doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap, förklarar hur projektet går till. http://ki.se/forskning/behandlar-barn-mot-tics-via-natet

LSS ska utvecklas, inte avvecklas

Nu måste regeringen svänga i frågan om personlig assistans", säger Pelle Kölhed, Handikappförbundens vice ordförande och expert i den pågående LSS-utredningen. "Men vill man ha någon trovärdighet kvar räcker det inte längre med nytt uppdrag till Försäkringskassan. https://www.mynewsdesk.com/se/handikappforbunden/pressreleases/lss-ska-utvecklas-inte-avvecklas-1635344
<<  1 [23 4 5  >>