banner red

Nyheter från Attention Stockholms Län

Nyhetsbrev från Habilitering och hälsa

I detta nummer bl a:   Råd vid hjärntrötthet Hjärntrötthet är vanligt vid skador och sjukdomar som påverkar hjärnan. Att förstå vad som tar energi och vad som lindrar är viktigt för personer som drabbats. Det menar Birgitta Johansson, docent och specialist i neuropsykologi, som arbetat med hjärntrötthet i närmare 15 år....

Psykisk ohälsa ökar bland unga tjejer

Allt fler unga har symtom på psykisk ohälsa och ökningen är större bland tjejer än bland killar. Trötthet, stress och sömnbesvär är några av de vanligaste symptomen. Det visar del tre i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors, MUCF, stora studie av ungas attityder och värderingar....

Nytt nummer från "Forskning om funktionshinder pågår"

I detta nummer kan du bla läsa om barns delaktighet i vården samt  Utveckling av adhd- symtom hos barn, ett komplext område https://cff.uu.se/digitalAssets/118/c_118645-l_3-k_fofp_nr-3_2019_webb.pdf  

Föreläsning med Tina Wiman

  Inbjudan_Tina_Wiman_sept_2019.pdf Välkommen till en föreläsning om att jonglera vardagen, med Tina Wiman.

Vad har IVO sett? 2018

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska varje år lämna en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av arbetet med tillsyn, tillståndsprövning och klagomål enligt patientsäkerhetslagen under det gångna verksamhetsåret. Läs mer i bifogad länk. https://www.ivo.se/publicerat-material/rapporter/vad-har-ivo-sett-2018/  

Flera regeringsuppdrag för ökat stöd till barn med funktionsnedsättning

Regeringen beslutade på torsdagen den 21 mars om flera uppdrag för att öka stöd och hjälp till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Det handlar bland annat om insatser för en mer aktiv fritid och snabbare tillgång till hjälpmedel i och utanför skolan. Totalt avsätts 5,9 miljoner kronor till flera myndigheter....

Visioner och förändringsvilja på Visa Vägar 2019

Under NSPH:s inspirationsdag Visa Vägar diskuterades hur vi skapar en personcentrerad vård i praktiken och inte bara fastnar i fina formuleringar i policydokument. Att göra vården mer jämlik och personcentrerad handlar i grunden om enkla principer: att låta patienter och brukare komma till tals om sina erfarenheter och önskemål och låta dessa vara utgångspunkten för hur vården...

Funktion i fokus-nyhetsbrev från Habilitering och hälsa maj 2019

Senaste numret av Funktion i fokus från Habilitering och hälsa. https://public.paloma.se/webversion?cid=7098&mid=557085&emailkey=fe7b7abb-2853-43a9-9e7e-53f7593e9cc0  

Svårtillgänglig kollektivtrafik minskar resandet

En av tre svenskar har någon typ av funktionsnedsättning som minskar möjligheten att åka kollektivt på egen hand. Alla resenärer upplever kollektivtrafikens hinder på ett likartat sätt, dvs. minskar allas möjlighet att åka kollektivt. https://www.mynewsdesk.com/se/trafikanalys/pressreleases/svaartillgaenglig-kollektivtrafik-minskar-resandet-2851707  

Temakväll Suicid - mansjouren

  Mansjouren_InbjudanTemaSuicid_2april.pdf Varje dag möter vi på Mansjouren människor som bär på tungakänslor, som t.ex ensamhet, hopplöshet eller sorg. Och varje dag servi hur ett samtal mellan två (eller fler) människor kan ge en nykänsla av gemenskap, tröst och hopp – och kan öppna sinnet för attvåga berätta.

Få funktionshindrade går från daglig verksamhet till jobb- socialstyrelsen

Få funktionshindrade går vidare från daglig verksamhet till arbete eller studier, trots att ett övergripande mål med verksamheten bör vara att utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. Siffror visar också att allt fler barn som tidigare haft personlig assistans istället får insatsen boende för barn....

Regeringen bör stärka kraven i sjukskrivningsprocessen vid psykiatriska diagnoser

Regeringen bör se över Socialstyrelsens vägledande material om försäkringsmedicinskt beslutsstöd och Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk analys. Översynen gäller handläggningen vid psykiatriska diagnoser och särskilt vid samsjuklighet, det vill säga om man har flera sjukdomstillstånd samtidigt. Det tycker socialförsäkringsutskottet som vill att riksdagen riktar...

800 sommarjobb att söka i Region Stockholm

Nu kan den som är mellan 16 och 18 år söka sommarjobb i Region Stockholm. Ansökningsperioden pågår 1-25 mars. Syftet är att framöver få fler unga att välja yrken inom exempelvis hälso- och sjukvård och administration. Sommarjobben tillsätts genom lottning. Unga med funktionsnedsättning prioriteras dock särskilt eftersom de generellt har svårare än övriga att komma in...

Arton nya vårdplatser inom psykiatrin- Sll

Tio nya heldygnsvårdplatser för ungdomar mellan 15-17 år och åtta nya vårdplatser på beroendeakuten på S:t Göran i Stockholm. De nya vårdplatserna, som drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde, möter det ökade behovet av heldygnsvård och är utformade i enlighet med framtidens psykiatriska vård där trygghet, säkerhet och självbestämmande är ledord....

Nyhetsbrev från MIND

https://mailchi.mp/mind/mind-v-6ojmlikheter-i-psykisk-hlsa-syns-i-ung-lder?e=84089ed7a4  

Studiecirkel i kommunikation och bemötande för anhöriga till personer med NPF

https://www.facebook.com/events/391108474796112/?active_tab=about Varmt välkommen till en studiecirkel på tamat kommunikation och bemötande. Studiecirkel_vt_19.docx  

NSPH bjuder in till en kväll om beroende 12 februari

  Föreningskväll_12_februari_2.docx Kvällen har fokus på beroende och medberoende, två tunga och viktiga områden. Kom och lyssna på företrädare för Brukarföreningen och FMN, Föräldraföreningen mot narkotika. Ett unikt tillfälle att få ta del av berättelser utifrån olika perspektiv och vad de olika verksamheterna erbjuder. Du får också höra om Hjärnkoll Ung och den...

Ojämlikheter i psykisk hälsa syns tidigt-Folkhälsomyndigheten

Redan hos barn ses skillnader i psykisk hälsa kopplade till föräldrarnas inkomst och socioekonomiska situation. Folkhälsomyndigheten har i en ny rapport, den första i sitt slag, kartlagt de ojämlikheter i psykisk hälsa som finns mellan olika grupper i Sverige. http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/kunskapsstod/lagesrapporter/Sidor/Ojamlikheter-i-psykisk-halsa-syns-tidigt.aspx  

Satsning för att minska ungas missbruk

Nu inleder kommuner och regioner i Sverige en stor satsning för att minska missbruk av alkohol och narkotika bland barn och unga vuxna, 13-29 år. Handlingsplanen ska underlätta samarbete och samordning mellan huvudmän.– Det ska vara lätt att söka hjälp och stödet ska vara tillgängligt och jämlikt. Att samordna insatser mellan exempelvis skola, socialtjänst och hälso- och...

Är du anhörig till ett barn med NPF?

Träffa andra och lär dig mer! Läs mer i bifogad länk. NPF_huddinge_våren_2019_2018-12-11_100046.pdf

Nu kartläggs vården för barn med adhd och ASD- Funktion i Fokus

Idag är det flera olika aktörer inom vården som utreder och ger stöd och behandling till barn och vuxna med adhd och/eller diagnos inom autismspektrumet, ASD. Nu görs en genomlysning av vårdkedjan för barn och ungdomar med adhd och ASD - från första kontakten till utredning, insatser och uppföljning....

Remisskrav för vissa psykiatriska utredningar införs

Vid årsskiftet införs remisskrav för neuropsykiatriska och kognitiva utredningar som utförs av fristående utredningsteam som enbart gör utredningar. Det ska säkerställa att det alltid finns ansvarig specialistverksamhet som tar hand om patienters utredningsresultat och fortsatta insatser efter utredningen....

Vårdbloggen-Rätt till bra vård vid beroende och psykisk sjukdom

Sveriges Televisions granskning av den vård som en person med flera olika tillstånd behöver har satt ljus på en rad viktiga frågor. Beskrivningen av hur individer skickas mellan olika vårdinrättningar och vårdas omväxlande inom landstinget för sina psykiska sjukdomar och kommunen för sitt missbruk är omskakande. När man ser deras och deras anhörigas förtvivlan...

Nytt nummer av Funktion i fokus

  https://public.paloma.se/webversion?cid=7098&mid=524993&emailkey=fe7b7abb-2853-43a9-9e7e-53f7593e9cc0  

Socialstyrelsen- Flera orsaker till stora skillnader i förskrivning av adhd-läkemedel

I vissa delar av landet är det en av tio pojkar i åldern 10-17 år som får adhd-läkemedel medan det i andra delar är färre än tre procent. Vad skillnaderna beror på är oklart men i en ny rapport konstaterar Socialstyrelsen att psykosociala eller socioekonomiska riskfaktorer inte ensamt kan förklara de regionala skillnaderna....

Tre gånger fler barn än tidigare får antidepressiva

Antalet barn som får antidepressiva läkemedel har tredubblats på tio år, enligt Socialstyrelsen. Samtidigt varnar flera experter för allvarliga biverkningar – som ökad självmordsrisk.  – Det är helt förfärligt, Socialstyrelsen måste ändra sina riktlinjer, säger Göran Högberg, specialist i barn- och ungdomspsykiatri.   ...

Ny stor studie om genetik vid tics, ocd och relaterade tillstånd

      Studie om Tourettes och tics Vill du delta i en studie om genetik vid tics, ocd och relaterade tillstånd?

Föräldrar, barn och ungdomar söks till samtal om korttidsboende

  Vad har du för erfarenheter av att ansöka om korttidsboende? Vad minns du av mötet med handläggare? Kände du dig delaktig i handläggningsprocessen? Vi vill träffa dig för att prata om dina upplevelser och erfarenheter av att ansöka om kortis. Det kan både handla om faktiska upplevelser och tankar kring hur det skulle kunna vara. Vi vill både träffa föräldrar till...

Kost vid ADHD och autismspektrumtillstånd - SBU

  Vilka studier finns som undersöker effekten av dieter för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd eller ADHD? Frågeställare: Livsmedelsverket https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/kost-vid-adhd-och-autismspektrumtillstand/  

Nytt nummer av "Forskning om funktionshinder pågår"

I detta nummer kan du bla läsa om: Hyperaktiva barn och tidigt stöd, Barns delaktighet i vården, Språkstörning som ett hinder för delaktighet http://www.cff.uu.se/digitalAssets/118/c_118645-l_3-k_fofp_nr_3_2018_webb--002-.pdf  

Samarbetsvård för psykisk hälsa på väg implementeras i Sverige

Evidensbaserad modell kan förbättra samverkan mellan primärvård och psykiatri http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Temaartikel/2018/09/Samarbetsvard-for-psykisk-halsa-pa-vag-implementeras-i-Sverige/  

Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2017

Statistiken visar att boendestöd, hemtjänst och trygghetslarm är de vanligaste insatserna enligt socialtjänstlagen till personer i åldern 0−64 år med funktionsnedsättning. Totalt hade 52 250 personer med funktionsnedsättning någon form av insats den 31 oktober 2017. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-9-4?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis  

Nyhetsbrev från MIND

https://mailchi.mp/mind/mind-v-36-omfattande-psykisk-ohlsa-hos-unga-som-nttrakasseras?e=84089ed7a4  

Kombination av psykisk ohälsa och beroende kartläggs- regeringen

Psykisk sjukdom är vanlig bland personer med missbruk och beroende. Regeringen vill därför att Socialstyrelsen ska kartlägga och analysera hur vård och omsorg fungerar för dessa personer, för att få kunskap om hur insatserna kan förbättras. – En olycka kommer sällan ensam. Om vi som samhälle på allvar ska hjälpa personer ur missbruk och beroende måste den psykiska ohälsan i...

Åtgärda skolfrånvaron – ett länsövergripande utvecklingsarbete

Just nu pågår ett pilotprojekt i länet där fyra kommuner satsar på att minska skolfrånvaron och kvalitetssäkra det närvarofrämjande arbetet. Samarbetet sker mellan socialtjänst, utbildning, landstinget. Det viktiga arbetet med att minska skolfrånvaron är i full gång. De fyra pilotkommunerna, Nynäshamn, Tyresö, Täby och Vaxholm håller på att kartlägga förutsättningar och...

Nyhetsbrev från MIND

https://mailchi.mp/mind/mind-v-34oro-att-inte-passa-in-ger-unga-fysisk-smrta?e=84089ed7a4  

Syskongrupp för dig mellan 20-30 år

Är du mellan 20-30 år? Har du växt upp tillsammans med ett syskon med en NPF-diagnos?  Attention Stockholms län i samarbete med Attention Täby och Studieförbundet vuxenskolan vill bjuda in er till en grupp som träffas 8 ggr. I gruppen kommer vi att diskutera hur syskonskapet påverkat dig och er relation, vi kommer att prata om svårigheter och glädjeämnen.Vi kommer även att ta...

Ny modell ska minska psykisk ohälsa i skolan- NKA

Elever och personal i 48 högstadieskolor i Sverige, Tyskland, Slovenien och Kroatien kommer att få pröva en helt ny modell som ska leda till att färre elever drabbas av psykisk ohälsa. Mittuniversitetet leder arbetet som ska utmynna i ett utbildningsprogram som alla skolor får ta del av utan kostnad. – Ohälsan bland ungdomar är alarmerande och målet med vårt projekt är att bidra...

Riksdagen har beslutat om att införa omvårdnads­bidrag och merkostnads­ersättning

Den 13 juni beslutade riksdagen om att införa två nya socialförsäkringsförmåner – omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De nya förmånerna införs den 1 januari 2019 och kommer på sikt att ersätta vårdbidrag och handikappersättning. Personer som vid årsskiftet har ett aktivt beslut om vårdbidrag eller handikappersättning omfattas av speciella...

Fler 11-åringar uppger psykosomatiska besvär - Folkhälsomyndigheten

Det har skett en ökning av psykosomatiska besvär bland 11-åringar. Andelen är nu den högsta sedan undersökningen Skolbarns hälsovanor, genomförd av Folkhälsomyndigheten, startade i mitten av 1980-talet. Undersökningen visar även att skolstressen bland 11-åriga flickor har ökat, och att allt färre uppger att de trivs mycket bra i skolan....

Uppdrag för mer kunskap om både ätstörningar och ADHD - Regeringskansliet

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att se över kunskapsläget kring två grupper. Det handlar dels om vård av personer med ätstörningar, dels konsekvenser för vuxna med diagnosen ADHD i samband med exempelvis sjukskrivningar och arbetslöshet. - Unga kvinnor är särskilt drabbade av olika typer av ätstörningar och psykisk ohälsa. Det är ett samhällsproblem vi måste möta...

Pressmeddelande från Funktionsrätt

Vi i Funktionsrätt Sverige är mycket glada över beskedet att riksdagen idag beslutat att en Läsa-, skriva-, räknagarantin för tidiga stödinsatser blir verklighet. ”Garantin är det efterlängtade verktyg som behövs för att säkerställa att elever med behov av stöd fångas upp tidigt och får det stöd som de behöver och har rätt till.”, säger Elisabeth...

Nytt nummer av Forskning om Funktionshinder- Uppsala Universitet

I detta nummer kan du bla läsa om;   Stöd och samarbete nycklar för inkluderande undervisning Lärare vill undervisa så alla elever kan lära sig. Men lärare vet inte alltid hur de ska göra.Lärare behöver stöd från andra lärare och rektorn för att verkligen kunna hjälpa alla elever. http://www.cff.uu.se/digitalAssets/118/c_118645-l_3-k_fofp_nr_2_2018_webb.pdf  

Ljuskänslighet kopplad till autism

Spädbarn som får en autismdiagnos vid tre års ålder reagerar kraftigare på ljusförändringar än andra barn. På sikt kan kunskapen leda till tidigare diagnos och insatser, tror de svenska forskarna bakom studien. http://psykologtidningen.se/2018/05/14/ljuskanslighet-kopplad-till-autism/  

Nytt nummer från MIND

  https://mailchi.mp/mind/mind-v-20-sjlvmord-vanligare-i-socioekonomiskt-utsatta-omrden?e=84089ed7a4  

Brister i skolan kan förklara ökande psykisk ohälsa

Brister i skolans funktion har bidragit till ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga i Sverige. Förändringar på arbetsmarknaden har troligen också påverkat. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2018/april/brister-i-skolan-kan-forklara-okande-psykisk-ohalsa/  

Systematiskt förbättringsarbete minskar tvångsåtgärder

SKL avvisar flera förslag från utredningen om tvångsåtgärder i psykiatrin. SKL vill se ett fortsatt systematiskt förbättringsarbete med fokus på förebyggande och frivilliga insatser. https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/systematisktforbattringsarbeteminskartvangsatgarder.15732.html  

Nytt från Autismforum

https://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=7098&mid=483527&emailkey=d9c6e532-874b-4c79-9480-2416df04a402  

Nytt nummer från MIND

https://mailchi.mp/mind/mind-v-16frskrivning-av-adhd-lkemedel-varierar-kraftigt-i-landet?e=84089ed7a4  

Mäns psykiska hälsa- SKL

Normer för manlighet bidrar till pojkars och mäns psykiska ohälsa och begränsar deras benägenhet att söka hjälp och vård i tid. Samma normer påverkar hur män blir bemötta inom vården. SKL har tagit fram en skrift med strategier för att stärka arbetet kring mäns psykiska hälsa.  ...

Nya kurser och evenemang från Habilitering och hälsa

https://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=7098&mid=482000&emailkey=d9c6e532-874b-4c79-9480-2416df04a402&languageCode=sv  

Förskrivningen av adhd-läkemedel varierar kraftigt i landet

Andelen barn som får adhd-läkemedel skiljer stort över landet. I Gävleborgs län hade 8,6 procent av de 10-17-åriga pojkarna och 4,7 procent av flickorna minst ett sådant läkemedelsuttag 2017. Motsvarande siffror för Jönköpings län är 3,6 och 1,2 procent. http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/forskrivningenavadhd-lakemedelvarierarkraftigtilandet  

Webbtillgänglighetsdirektivet - MFD vill se högre ambitionsnivå

Det krävs en högre ambitionsnivå när Sverige genomför EU-direktivet om tillgänglighet i myndigheters webbplatser och mobila applikationer, det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet. http://www.mfd.se/om-mfd/nyheter-och-press/nyheter/nyheter-2018/webbtillganglighetsdirektivet---mfd-vill-se-hogre-ambitionsniva/  

Centerpartiet vill ha ny vårdform i psykiatrin

Centern vill satsa 1,2 miljarder under tre år på en helt ny vårdform utan remisskrav inom psykiatrin.  ...

Gratis föreläsning i Danderyd- Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv

Centern vill satsa 1,2 miljarder under tre år på en helt ny vårdform utan remisskrav inom psykiatrin.  ...

Inbjudan till frukostseminarium om likvärdig skola- SPSM

Inbjudan_till_frukostseminarium_-_Likvärdig_utbildning.pdf

Nytt nummer av "Forsking om funktionshinder pågår"

http://www.cff.uu.se/digitalAssets/118/c_118645-l_3-k_fofp_nr_1_2018_web.pdf  

Kurser och arrangemang från Habilitering och hälsa

https://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=7098&mid=474972&emailkey=d9c6e532-874b-4c79-9480-2416df04a402&languageCode=sv  

Forskningsstudie på KI

Vill du delta i en forskningsstudie? Se bifogad länk. https://ki.se/kind/srs-2-abas-3-pub  

Funktionsrättsguiden

Guiden till dina rättigheter Visste du att det finns en FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Konventionen beskriver dina rättigheter och Sverige ska se till att dessa rättigheter genomförs. https://guide.funktionsrattskonventionen.se  

Gratis föreläsning om "Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv"

Gratis föreläsning i Haninge, 180307 kl 18.00-21.00. https://www.sv.se/avdelningar/sv-stockholms-lan/kurser/forelasning-skoljuridik-ur-ett-foraldraperspektiv---laszlo-hegedus-danderyd-147978/

Öppna föreläsningar för anhöriga

  Anhörigföreläsningar Föreläsningarna är i Nacka men är öppna för alla intresserade.

Assistanshundar

Myndigheten för delaktighet, MFD, har regeringens uppdrag att finansiera och följa upp Svenska Brukshundsklubbens, SBK:s arbete som stödfunktion för assistanshundar. Tillsammans ska MFD och SBK också informera relevanta aktörer om nyttan och värdet med assistanshundar. http://www.mfd.se/kunskapsomraden/assistanshundar/  

Nya kurser från Forum Funktionshinder

  https://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=7098&mid=469176&emailkey=d9c6e532-874b-4c79-9480-2416df04a402&languageCode=sv  

Nyhetsbrev från Habilitering och Hälsa

https://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=7098&mid=466022&emailkey=d9c6e532-874b-4c79-9480-2416df04a402  

Nyhetsbrev från Habilitering och Hälsa

https://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=7098&mid=466022&emailkey=d9c6e532-874b-4c79-9480-2416df04a402  

Samlad rapport om arbetet med att minska självmorden

Rapporten ger en lägesbeskrivning av det suicidpreventiva arbetet på nationell nivå under 2017. Bland annat lyfts Folkhälsomyndighetens arbete med nationell samordning och de insatser som andra nationella myndigheter och organisationer gör för att minska suicid. ...

Nyhetsbrev från MIND

http://mailchi.mp/mind/mind-v-2-verddlighet-bland-unga-efter-suicidfrsk?e=84089ed7a4  

Kurser och arrangemang under våren- Habilitering och hälsa

https://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=7098&mid=464228&emailkey=d9c6e532-874b-4c79-9480-2416df04a402&languageCode=sv  

Två typer av försäkringsmedicinska utredningar ska försvinna i år

Två av dagens tre utredningsmodeller vid försäkringsmedicinska utredningar ska fasas ut under 2018. Tanken är att endast aktivitetsförmågeutredning, AFU, ska utföras i alla fall där Försäkringskassan beställer en försäkringsmedicinsk utredning av landstingen och regionerna.  ...

Genombrott för Europakonventionen i LSS-fall - Kammarrätten ändrade dom

Lekebergs kommun ville tvinga Anders, 42 år, att flytta från boendet på Sanna Gård, trots att han själv vill bo kvar. Nu meddelar Kammarrätten i Göteborg att Anders ska få bo kvar, eftersom kommunens beslut om att flytta Anders bryter mot LSS. https://www.mynewsdesk.com/se/funktionsratt/pressreleases/genombrott-foer-europakonventionen-i-lss-fall-kammarraetten-aendrade-dom-2328513

Regeringen måste lyssna på Socialstyrelsens varning

Barn med funktionsnedsättning med behov av personlig assistans är överrepresenterade bland de som drabbas av två vägledande domar i Högsta förvaltningsdomstolen. Detta visar den rapport från Socialstyrelsens som presenterades igår.”Socialstyrelsen är tydlig i sina resultat och varnar för utvecklingen", säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. Nu...

Tyngd på KBT i uppdaterade riktlinjer

Det behövs en kraftig ökning av tillgången på psykologisk behandling. Det skriver Socialstyrelsen i de uppdaterade nationella riktlinjerna för ångest och depression som presenterades på onsdagen.  http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/12/Tyngd-pa-KBT-i-uppdaterade-riktlinjer/

Prisat arbete för uppföljning av tvångsåtgärder

SLSO Psykiatri har fått ett patientsäkerhetspris för hur vi arbetar med uppföljning av tvångsåtgärder. Efter varje tvångsåtgärd erbjuds patienten ett uppföljningssamtal. Det ger patienten möjlighet att berätta om sin upplevelse av vården och vi får värdefull kunskap om hur vi kan bli ännu bättre. http://psykiatri.sll.se/aktuellt/prisat-arbete-for-uppfoljning-av-tvangsatgarder/

Nytt nummer av "Forskning om funktionshinder pågår"

http://www.cff.uu.se/digitalAssets/118/c_118645-l_3-k_fofp_nr_4_2017_webb.pdf

Nyhetsbrev från MIND

  http://mailchi.mp/mind/mind-v-46-ny-teknik-kan-identifiera-sjlvmordstankar?e=84089ed7a4

Viktig och välkommen ändring i diskrimineringslagen

Funktionsrätt Sverige tar med glädje emot riksdagens beslut att även företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. ”Nu öppnas äntligen dörren till många av de bolag vi dagligen möter i vår vardag”, kommenterar Funktionsrätt Sveriges ordförande Lars Ohly, Riksdagens...

Nytt nummer från MIND

http://mailchi.mp/mind/mind-v-44-deprimerade-pappor-behver-ocks-std?e=84089ed7a4

Granskningar ska göra vården bättre-Sll

Nu sammanfattas årets fyra granskningar av vuxenpsykiatrin som hälso- och sjukvårdsförvaltningen gjort. Syftet är att dra lärdomar som ska ge patienterna bättre och mer effektiv psykiatrisk vård. - Avsikten med granskningarna är att förbättra för patienterna. Förutom att säkra att alla vårdgivare gör de förändringar som behövs vill vi också utveckla vårt sätt att...

Psykisk ohälsa bakom nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar

Den 10 oktober uppmärksammas psykisk ohälsa på många platser i landet och runt om i världen. Psykisk ohälsa utgör cirka 46 procent av alla pågående sjukskrivningar i Sverige och ökade med 129 procent från juni 2011 till halvårsskiftet 2017....

Nyhetsbrev från Autismforum

http://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=7098&mid=446992&emailkey=d9c6e532-874b-4c79-9480-2416df04a402

Nyhetsbrev från MIND

http://mailchi.mp/mind/mind-v-42-statens-institutionsstyrelse-efter-sjlvmordet-vi-mste-vara-sjlvkritiska?e=84089ed7a4

Diagnoser inom ADHD och autism ökar bland barn och unga i Stockholms län

Nu publicerar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting, en studie som visar att diagnostiseringen inom ADHD och autism ökar. 3,1 procent av barnen i Stockholms län hade en autismdiagnos 2016 och 7,7 procent en ADHD-diagnos samma år. http://folkhalsoguiden.se/nyheter/diagnoser-inom-adhd-och-autism-okar-bland-unga-i-stockholms-lan/

Specialistutbildning för psykologer startar i januari 2018

Nästa år ges för första gången Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri. Utbildningen ges i regi av Kompetenscentrum för psykoterapi vid Centrum för psykiatriforskning, KCP, och är ett samarbete mellan KCP och BUP Stockholm. Tanken är att den ska ge de kunskaper och färdigheter som behövs inom just BUP för att bedriva...

Nyhetsbrev oktober 2017- Funktionsrätt Sverige

Regeringens funktionshindersdelegation den 18 september Denna gång deltog Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och Finansdepartementet i mötet med funktionsrättsrörelsen. Under mötet diskuterades regeringens budgetproposition, funktionshinderspolitiska proposition, skolfrågor och förvaltningspolitik. https://www.mynewsdesk.com/se/funktionsratt/news/nyhetsbrev-oktober-2017-262971

Nytt nummer från MIND

http://mailchi.mp/mind/mind-v-40-suicid-r-en-laddad-frga-oavsett-kultur?e=84089ed7a4

Förebyggande insatser till barnet när föräldern har en psykisk sjukdom

Det här faktabladet summerar resultat från en systematisk översikt av översikter som undersöker om förebyggande insatser till familjer med psykisk sjukdom kan förbättra barnens psykiska hälsa och stärka skyddande faktorer.   https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/forebyggande-insatser-till-barnet-nar-foraldern-har-en-psykisk-sjukdom/

Regeringen stärker den ekonomiska tryggheten för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

– När Sveriges ekonomi går som tåget ska alla få ta del av framgången. Den som är långvarigt sjuk och inte kan jobba har länge halkat efter ekonomiskt. Därför förbättrar vi nu för de med sjuk- och aktivitetsersättning genom att höja garantinivån och bostadstillägget. ...

Nytt nummer av "Forskning om funktionshinder pågår"

  http://www.cff.uu.se/digitalAssets/118/c_118645-l_3-k_fofp_nr_3_2017.pdf  

Fritidsinfo

Behöver du hjälp att hitta fritidsaktiviteter som fungerar? http://www.fritidsinfo.se  

Nytt nummer från MIND

http://mailchi.mp/mind/mind-v-36-jakten-p-perfektion-skapar-ohlsa-bland-unga?e=84089ed7a4

Välkommen till Adhd-center!

Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern 3-25 år med adhd och deras närstående. http://habilitering.se/adhd-center-0

Äntligen höjs lönebidraget till en värdig nivå

Igår gick regeringen ut och gav besked om nya efterlängtade förstärkningar inom arbetsmarknad. ”Efter många års envist arbete från Funktionsrätt Sveriges sida lyssnar regeringen äntligen och höjer lönebidraget till personer med funktionsnedsättning till en värdig nivå”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige....

Mer inflytande och ökad trygghet

Mer kontroll över sin egen vård och en känsla av trygghet. Så upplever patienterna modellen "Självvald inläggning" som innebär att patienterna själva kan välja om och när de vill bli inlagda. En sjuksköterska sköter inskrivningen och patienten kan komma direkt till avdelningen. http://www.anhoriga.se/nyheter/mer-inflytande-och-okad-trygghet/

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

I propositionen föreslås en ändring i diskrimineringslagen (2008:567) som avser bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Ändringen innebär att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, om företaget i sin näringsverksamhet...

Nytt nummer från MIND

http://mailchi.mp/mind/mind-v-34-f-barn-med-psykiskt-sjuk-frlder-fr-std?e=84089ed7a4

Läsa-skriva-räkna garantin handlar om alla elevers funktionsrätt

”Det är en självklarhet att alla elever ska få det stöd de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Men det är tydligt att den lagstiftning vi har idag inte räcker till.” https://www.mynewsdesk.com/se/funktionsratt/pressreleases/laesa-skriva-raekna-garantin-handlar-om-alla-elevers-funktionsraett-2109762
[12 3 4 5  >>